• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

MAS Opavsko: Pro(story) - místně zakotvené učení

Jak probouzet a posilovat v dětech spojení s místem, kde žijí a s lidmi, kteří je obklopují? Nechat je zažít pocit, že jsou součástí komunity a že mají schopnost se rovnoprávně podílet na vytváření společnosti s dospělými? Cestou je tzv. "místně zakotvené učení", které realizuje MAS Opavsko v rámci Místních akčních plánů vzdělání Opavska a Vítkovska ve spolupráci se školami, obcemi i odborníky.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: MAS Opavsko
Příjmení, jméno: Kateřina Skalíková
Organizace: Místní akční skupina Opavsko
E-mail: skalikova@masopavsko.cz
Telefon: 737 40 28 44
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Pro všechny aktivity je zcela zásadní, že jsou šité na míru přímo konkrétnímu místu a konkrétní skupině dětí. Na motivační hodině se společně definují cíle aktivity, rozdělí se odpovědnosti a kompetence mezi všechny zúčastněné, učitele nevyjímaje a aktivita je pak zakončena na projektovém dni nebo akci pro veřejnost. Děti při realizaci své části projektu prožívají zkušenosti a získávají znalosti při konkrétních a zároveň jedinečných úkolech a prostředích. Ne zprostředkovaně, ale na „vlastní kůži“. Důraz je věnován tomu, aby do aktivity byli zapojeni všichni a pokud je to možné tak často i rodinní příslušníci nebo další lidé žijící v okolí dětí. Jedná se o způsob budování komunitního vnímání a komunitních schopností již u dětí, které je přirozeně vezmou za své a je velký předpoklad, že při pozitivních zážitcích je pak budou používat i v dospělém věku. Z mnoha realizovaných aktivit jsme vybrali tři příklady:

Co si zasadíme, to si sníme – jedná se o komunitně plánovanou školní zahradu ve Větřkovicích. V rámci přípravných hodin strávených na projektu děti nakreslily a napsaly, co by na zahradě chtěly. Toto se uskutečnilo ve spolupráci se zahradní architektkou a ve výuce základní školy napříč předměty. Po společných prezentacích všech návrhů se do akce zapojili rodiče a zaměstnanci školy, kteří vnesli své myšlenky a společně dopracovali projekt nové školní zahrady, vč. finálního rozpočtu a harmonogramu prací. Rovněž společnou byla i realizační část, kdy se část školní zahrady přeměnila v užitkovou - Jedlou zahradu.

Příběhy našich sousedů – na motivační hodině se hovořilo o historii, vzpomínkách a regionu. Děti dostaly za úkol najít svého pamětníka, popovídat si s ním o jeho životě, vyprávění zdokumentovat a pak ho přednést ostatním. Na slavnostním ukončení projektu nechyběly slzy dojetí. Jednalo se o silné příběhy válečné i totalitní. Příběhy byly prezentovány různě někdy divadlem, někdy jen povídáním, někdy výtvarně. Mezi zúčastněnými došlo ke krásnému mezigeneračnímu propojení. Do programu bylo zapojeno celkem 10 žákovských týmů z Opavska.

Pro(story) za školou – u této aktivity byli žáci motivováni, aby imaginárnímu návštěvníkovi za jednu hodinu jeho návštěvy ukázaly to nejlepší, co u nich v obci najde. Definovaly místa, stavby, které si pak rozdělily k dalšímu bádání. Na společné prezentaci pak již sdílely své výsledky založené na informacích z médií, místních kronik, archívů, ale i třeba z vyprávění rodiny nebo sousedů. Projektový den pak proběhl v jedné z vybraných památek, kde měly děti připravenu questingovou trasu zážitkovou formou.

Role MAS Opavska je vytvořit akci na klíč dle přání dětí a pedagogů. Dále pomoc s financováním aktivity a zajištěním externích odborníků, kteří se akce účastní.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? V průběhu celého období realizace jsou aktivity dokumentovány fotograficky i v písemné formě.
Začátek aktivity: 01.01.2018
Konec aktivity: 01.01.2020
Příloha
Fotodokumentace PDF (6,12 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 249
Jak byla aktivita financována? MAS Opavsko - MAP Vítkovsko + sponzorské dary a činnost dobrovolníků
Detailní rozpis: 249 000 Kč (rozpočet nebyl dočerpán)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Z našich obdobně založených aktivit vyplývá, že je v každé době potřeba podporovat komunitu. Její spolupráce je totiž skvěle udržitelným zdrojem nejen v malé obci, ale také ve větším městě. Komunitní plánování jistě nese osobitá specifika, ale účinek je vždy skvělý a často překvapivý ve svém nadšení, sdílené radosti a intenzitě. Spolupracovat a komunikovat mezi sebou se navíc neučí pouze dospělí, ale také děti, kteří mohou sledovat zrod vlastních nápadů, přes plánování až k samotné realizaci. Konečný výsledek je pak společným dílem všech zúčastněných a přináší radost i ve společné následné péči. Pozitiva nám postupně sdělují všichni účastníci projektu - žáci, pedagogové, pamětníci, veřejnost. Nejlépe se staví výuka na konkrétních reáliích (místních, regionálních) a také s konkrétními lidmi.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V komunitním plánování bývá v počátcích projektu mnoho otazníků. Známe základní pevné body projektu a jeho vyplnění svébytným obsahem je pak zcela na nás. A to je právě jeho smyslem. Přijít s hotovým projektem, zrealizovat jej a pak jej předat nemá udržitelné hodnoty a ve výsledku je prost všech pozitiv, které přináší právě komunitní projekt. Samotný záměr zásadně ovlivňuje opravdový zájem a schopný koordinátor je naprosto nezbytný.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Různě zacílené aktivity neumožňují jednotné hodnocení. Nicméně často se nám dostávají kladná hodnocení aktivit pedagogy, žáky a také odborníky, kteří se aktivit účastní.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? neumíme definovat
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? v aktivitách budeme pokračovat až do ukončení projektu Místních akčních plánů vzdělání Opavska a Vítkovska.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Při konání komunitních plánování zahrad jsou uveřejňovány pozvánky přes obecní média a sociální sítě. Stejně tak i zhodnocení konkrétní akce v případě, že má přesah do celé obce ne jen do školu, se snažíme zveřejnit v místním periodiku. Dále máme také prostor ve Zpravodaji MAS Opavsko, kde úspěšné aktivity propagujeme.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Plánujte a realizujte komunitně, má to smysl :-)

Aktéři

Název: MAS Opavsko z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 270 23 818
Adresa: Opavská 228, Hradec nad Moravicí
Web: http://www.masopavsko.cz

Další aktéři

Název:ZŠ a MŠ Větřkovice
IČO nebo jiný registrační údaj:75027038
Adresa:Větřkovice 127, Větřkovice 74743
Web:https://www.zsvetrkovice.cz/

Název:

Post Bellum o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26548526
Adresa:Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Web:https://www.postbellum.cz

Název:

ZŠG Vítkov
IČO nebo jiný registrační údaj:699 87 181
Adresa:Komenského 754, 74901 Vítkov
Web:https://www.zsgvitkov.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

MAS Opavsko

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu