• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Litoměřice: Školní fórum ve Zdravém městě

Školní fórum je obdoba Mladého fóra v rámci programu Zdravé město. Probíhá však přímo ve škole a na akci jsou se studenty kromě jejich nápadů na vylepšení ve městě a jeho další rozvoj diskutovány i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Cílem akce je od studentů získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané školy a municipality či území z pohledu mladé generace. Zároveň si akce klade za cíl u studentů probouzet zájem o prostředí školy a veřejné dění a ukázat jim, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho změnit. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Hermann Petr
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: hermann.petr@seznam.cz
Telefon: +420 725 140 793
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Bylo dosaženo aktivního zapojení dětí do práce s veřejností ve městě. Získáváme zpětnou vazbu k rozvoji města a dané školy. Význam akce je probudit zájem o prostředí školy a veřejné dění, diskuze probíhá formou komunitního projednávání.

Podařilo se do aktivit zapojit všechny ZŠ ve městě, vzbudit zájem ředitelů škol i pedagogů, stejně tak zástupců města. Akce by se po pilotním ověřením měla stát každoročně se opakující aktivitou škol ve spolupráci s městem. Zvláštní finanční ani jiné zdroje nebylo nutné zajišťovat - aktivity zajišťuje ve spolupráci se školami koordinátor Zdravého města. Organizační zajištění vč. facilitace akce zajišťují po zaškolení pedagogové škol. Pro konání jsou využívány prostory a pomůcky škol.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, fotografie jsou na jednotlivých školách, dále jsou součástí metodického listu "Jak připravit školní fórum" (viz Metodika NSZM ČR pro členy asociace). Z jednoho fóra existuje video Regionální televize - celostátní pokrytí.
Začátek aktivity: 23.10.2015
Konec aktivity: 03.03.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Nespecifikováno
Detailní rozpis: Finanční náklady na akce jsou minimální, pro konání jsou využívány prostory školy. Dále je nutné zajistit potřebné pomůcky: flipchartové papíry, fixy, lepíky pro hlasování apod. Je vhodné zajistit i drobné dárky, např. propagační předměty apod. (ty může poskytnout město).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Je důležité postupovat podle metodického listu "Jak připravit školní fórum" (viz Metodika NSZM ČR pro členy asociace). Po akci a jejím vyhodnocení byla doporučení na případná vylepšení předána ředitelům škol a učitelům, kteří fóra vedli.

Shrnutí, nejdůležitější body:
- školám učiní nabídku zástupce městského úřadu (zastupitel, koordinátor, ved. odboru školství) nebo odborný partner města, buďto individuálně, nebo na poradě ředitelů ZŠ
- se školami proběhne individuální příprava akce s využitím zpracované metodiky
- informovanost: před i po akci informovat o jejím konání rodiče, žáky i veřejnost (medializace)
- škola zajistí prostor, účastníky – 30 až 50 dětí z druhého stupně ZŠ
- facilitaci zajistí buďto proškolený pedagog (doporučují se náslechy na již zaběhlých akcích) nebo odborný partner doporučený městem (např. především u prvních akcí ve městě)
- přítomni na akci jsou zástupci MěÚ, ředitel školy, učitel občanské nauky
- děti pracují ve skupinách
- řeší problematiku ve 2 oblastech
- 1. navrhují zlepšení, týkající se školy, školního hřiště, školní jídelny, kroužků, prostředí školy a jejího bezprostředního okolí apod.
- 2. formulují potřeby vnímané ve vztahu k městu (v oblastech např. volnočasových aktivit, kultury, sportu, dopravy, životního prostředí, cestovního ruchu apod.)
- o sepsaných návrzích hlasují
- k prioritám se vyjadřuje ředitel školy a zástupci města
- naformulované potřeby se ověřují školní anketou, top problém z oblasti města postupuje do celoměstské ankety po Mladém fóru

Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nesetkali jsme se s žádnými riziky. Pozitivní stránky: podpora a účast na fórech - politici, vedoucí odborů, vedení škol. Zájem médií.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Měřítkem úspěšnosti byla návštěvnost fór a zpětné reakce hostů, žáků a lidí aktivně zapojených do realizace akce. Dále bude možné vyhodnotit zájem a zapojení studentů do školní ankety k ověření problémů či zvyšující se zájem mladých lidí o účast na Mladém či celoměstském Veřejném fóru.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, školní fóra budou realizována každý rok.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Výstupy - zpráva v Radničním zpravodaji, zprávy na webových stránkách škol, videoreportáž Regionální televize, videoreportáž Studentské televize.
Příloha:

Aktéři

Název: Zdravé město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7
Web: http://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Masarykova základní škola
IČO nebo jiný registrační údaj:46773436
Adresa:Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.masarykovazs.eu

Název:

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
IČO nebo jiný registrační údaj:46773363
Adresa:Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.zshavlickova.cz

Název:

Základní škola Litoměřice, Ladova 5
IČO nebo jiný registrační údaj:46773380
Adresa:Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.zsladovaltm.cz

Název:

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
IČO nebo jiný registrační údaj:46773401
Adresa:U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.ustadionu.cz

Název:

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
IČO nebo jiný registrační údaj:46773312
Adresa:Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.skolabn.cz

Název:

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
IČO nebo jiný registrační údaj:46773428
Adresa:Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice
Web:http://skolanavalech.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu