• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

7 Vzdělávání a výchova

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice jako zřizovatel škol a školských zařízení poskytuje stabilní příspěvek na provoz, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Monitoring a následné vyhodnocování je zřizovatelem prováděno v rámci zvláštní sekce výroční zprávy školy, resp. zprávy o činnosti v případě školských zařízení. Za sledované období došlo k významnému zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, separace odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující spotřebu energií. Od roku 2016 jsou na všech základních školách pořádána tzv. Školní fóra, jejichž cílem je získání zpětné vazby od žáků ve vztahu k chodu školy i města. Spokojenost obyvatel Litoměřic se vzdělávacími institucemi vykazuje nadprůměrné hodnoty.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město prokazuje stabilní přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, která zřizuje. Školy mohou počítat se stabilním příspěvkem na aktivity směřující k VUR. Paleta nabízených aktivit je široká a pozitivní je, že nepokrývají jen tradiční EV, ale také další témata - např. fair trade. Významná je rovněž energetická úspora ve školách a školských zařízeních.

Obec rovněž iniciovala zařazení hodnocení VUR na školách jako povinnou součást výroční zprávy škol, dalším krokem by mělo být systémové vyhodnocování témat, resp. aktivit škol městem. Toto hodnocení by umožnilo orientaci v dalším směřování VUR v obci, např. podporou nových témat, která by mohla být opomíjena.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stabilně dobrá situace.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

V rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku… byly pořízeny pro ZŠ NB a měřící a robotická technika pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů.

Přínosem projektu Otevřená škola byla zejména podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy.

http://www.jihlava.cz/otevrena-skola/d-502137/p1=50131

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.  Město podporuje školy v rámci VUR  a v rámci MAP dochází k postupnému síťování škol navzájem. Město má nově také zpracovaný evaluační dokument "Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách" (akcent je kladen zejména na EVVO), díky němuž může dále posilovat VUR v oblastech, které analýza definovala jako potřebné ke zlepšení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

Vzdělávání a výchova k udržitelnému rozvoji mají v naší municipalitě dobré zakotvení. Obec podporuje školy i volnočasové instituce a NNO, zapojuje se do realizace kampaní pro vzdělávání celé populace obce a podporuje aktivity občanů v jejich volném čase. 

Hodnocení oponenta +1

Situace v oblasti 7.1. "Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem" je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Město podporuje školy v rámci VUR finanční i odbornou pomocí a v rámci MAP dochází k postupnému síťování škol. Město zpracovalo prvotní analýzu VUR na školách (spíše s akcentem na EVVO), sběr dat bude postupně systematizován a může být využit k dalšímu systemtizování práce v rámci VUR.

 
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní  a mateřské školy  zřizované městem Litoměřice

Mateřská škola Litoměřice

Popis aktivit s akcentem na VUR viz příloha č. 1. 
V roce 2015 navštěvovalo MŠ 833 dětí, v roce 2016 828  dětí a v roce 2017 786 dětí (snížení počtu dětí je důsledkem INKLUZE a poklesem dětí v demografickém vývoji). Inkluze se do snížení počtu dětí v MŠ promítá v důsledku vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve snížení maximálního počtu dětí v jedné třídě.
MŠ je zapojena i do projektu "Cvičíme se zvířátky" pořádaná Českou obcí sokolskou: http://www.sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 8 835 tis. Kč
2015: 9 033 tis. Kč
2016: 8 787 tis. Kč
2017: 7 961 tis. Kč
Snížení výdajů je zapříčiněno snížením části příspěvku na energie v důsledku realizace úsporných energetických opatření – zateplení objektů, výměna oken, realizace VZT.

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 

V dubnu 2016 proběhla úspěšná obhajoba titulu „EKOŠKOLA“ - https://ekoskola.cz/cz/proc-ekoskola.
Kontinuální spolupráce s Technickým klubem mládeže při DDM Rozmarýn Litoměřice zabezpečuje výuku dílen v rámci ŚVP školy a připravuje pro školu příležitostné projekty v rámci fyziky a přírodních věd.
Škola podporuje informační technologie, technické vzdělávání, jazykovou výuku, osobnostní a sociální výchovu, vztah k přírodě, aktivity mimo vyučování, spolupráci s rodiči. http://skolanavalech.cz/

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2.920 tis. Kč
2015: 2.932 tis. Kč
2016: 2.908 tis. Kč
2017: 3.219 tis. Kč

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 má ve svém školním vzdělávacím programu  "Božena – harmonická škola" zakomponovány mj. i  náměty pro výuku k trvale udržitelnému způsobu života.
Škola  je zapojena do Dlouhodobého programu všeobecné primární prevence, což je kontinuální a komplexní program určený pro žáky II. stupně.
Spolupracuje s Kontaktním centrem Litoměřice, Úřadem práce, Policií ČR, Domem dětí a mládeže Rozmarýn a dalšími institucemi. Je školou s certifikátem "Rodiče vítáni".
Je  spolupořadatelem Mladého fóra  Zdravého města Litoměřice, které se každoročně  koná v jejím  Varhanním sále.
Spolupracuje s firmou Ekokom, spolu s kterou realizuje projekt na třídění odpadů v 9. a 5. ročníku a dětským webem o třídění obalů Tonda Obal.
http://www.skolabn.cz

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2 683 tis. Kč
2015: 2 735 tis. Kč
2016: 2 755 tis. Kč
2017: 2 748 tis. Kč

Masarykova základní škola, Litoměřice 

Masarykova základní škola Litoměřice je od roku 2012 1. FAIR TRADEOVOU ŠKOLOU v České republice. 24. 4. 2017 škola obdržela cenu Fair tradový počin roku 2016. Od března 2013 je také nositelem certifikátu RODIČE VÍTÁNI. V průběhu školního roku 2013/2014 škola získala certifikát ZELENÁ ŠKOLA a zapojila se do projektu ekologického nakládání s vyřazeným elektromateriálem. Škola se stala ve školním roce 2014/2015 BRITISH COUNCIL PARTNER INSTITUTION
http://www.masarykovazs.eu/

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2 655 tis. Kč
2015: 2 728 tis. Kč
2016: 2 880 tis. Kč
2017: 2 906 tis. Kč
 

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

ŠVP ZV – „Škola základ života“

Škola je zapojena do programu Prevence sociálně patologických jevů – besedy, přednášky, preventivní akce pořádané ve spolupráci s PČR, Hasiči, ČČK, Zdravým městem aj.
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji. Podpora implementace Etické výchovy do vzdělání.
http://www.ustadionu.cz

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 3 645 tis. Kč
2015: 3 785 tis. Kč
2016: 3 611 tis. Kč
2017: 3 424 tis. Kč
Snížení výdajů je zapříčiněnou úsporami energií v důsledky revitalizace objektu ZŠ.

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 

ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 je plně organizovanou školou, která se profiluje jako technicko-sportovní škola. V současné době je zároveň fakultní školou UJEP a spolupracuje s FTVS. Také je od roku 2015 zařazena do sítě škol „Podporujících zdraví – Zdravá škola“. Cílem školy je kvalitní základní vzdělání žáků s podílem technických dovedností (informatika, práce s materiály, práce s digitální technikou). schopností chovat se odpovědně ke zdraví svému  i druhých.
Škola také organizuje širokou škálu pravidelných mimoškolních aktivit v rámci školního klubu a školní družiny. Zde byl zahájen pilotní program „Hodina pohybu navíc“, která je zaměřena na využití volného času dětí bezprostředně po skončení školní výuky. Škola je též zapojena do projektu ČAS a Atletika pro děti. V rámci tohoto projektu škola úzce spolupracuje s  DDM Rozmarýn a mateřskými školkami, které do školy pravidelně docházejí rozvíjet atletické aktivity.
V rámci projektu " Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ spolupracuje se střední školou Resslova v Ústí nad Labem a dále pak se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, CHKO ČS AŠSK, NIDV.
Škola v rámci EVVO organizuje pravidelně sběr papíru a elektrobaterií. Zapojením do projektů EU OPVK „Tablety do škol“, „Minipodniky“, „Výzva 56“ a „Výzva 57“ rozšířila vybavení školy technikou, knihami a dalšími pomůckami vhodnými k výuce. Dalšími projekty do kterých se škola zapojila jsou také ozdravné pobyty FMŽP.
http://www.zshavlickova.cz/

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 2 867 tis. Kč
2015: 3 170 tis. Kč
2016: 3 263 tis. Kč
2017: 2 914 tis. Kč
Snížení výdajů je ovlivněno úsporami energií v důsledku revitalizace objektu ZŠ.

Základní škola Litoměřice, Ladova 5

Základní škola Ladova se nachází na samém okraji města a je úplnou základní školou.
Ve školním roce 2017/2018 jí ve 24 třídách navštěvuje 560 žáků, což je plná kapacita školy.
Vzdělávací program se jmenuje - „Učíme se, tvoříme a sportujeme pro život“. Děti jsou vzdělávány ve dvou školních pavilonech v moderně vybavených kmenových třídách. Výuku samozřejmě doplňují učebny speciálně zaměřené na jednotlivé obory – jazyky, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, 2 učebny na informatiku. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk a v 7. třídě si žáci volí 2. cizí jazyk.
Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami. V areálu školy je i víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. V loňském roce došlo k rekonstrukci atletické dráhy.
Zásadní aktivity:
- úspěchy v celé řadě sportovních soutěží (OVOV, Pohár rozhlasu, McDonald´s cup.....)
- úspěchy v celé řadě vědomostních soutěží (Litvínovský choroš, olympiáda v dějepisu, českém jazyce, matematice....)
- výrazné úspěchy v soutěžích v předmětu výtvarná výchova
- ozdravné pobyty již od 1. ročníku
- ozdravné pobyty na horách pro žáky 5. - 9. ročníku
- cykloturistické kurzy pro žáky sportovních tříd
- vodácké kurzy pro žáky sportovních tříd
http://www.zsladovaltm.cz/


Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 3 035 tis Kč
2015: 3 086 tis Kč
2016: 3 209 tis Kč
2017: 3 045 tis Kč

 

Základní a mateřské školy - soukromé / církevní

Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Škola je zařazena mezi školy podporující zdraví "Zdravá škola". Tento projekt je zaměřen na pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení a otevřené partnerství. Jako Zdravá škola úzce spolupracuje s městem na aktivitách Zdravého města jako jsou projekty: Měsíc zdraví a Cyklohappening.
Úzce také spolupracuje s Domem seniorů U Trati, Na Dómském pahorku, Knihovnou K. H. Máchy, Severočeskou galerií výtvarných umění, Muzeem, DDM Rozmarýn, Ekologickým střediskem Sever aj.
Připojila se k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Škola podporuje fair trade – tj. hnutí, které podporuje stejné příležitosti, odpovědné partnerství a šetrný přístup k lidem i přírodě.
Získala titul "Rodiče vítáni" - značku pro školy otevřené rodičům. Na škole pracuje tým odborníků, který se individuálním přístupem věnuje jak dětem nadaným, tak dětem se specifickými poruchami učení.
Na škole probíhá již od 1. třídy výuka anglického a německého jazyka, interaktivní jazykové učebny, rodilý mluvčí na hodiny konverzace. Je zkouškovým centrem Goethe Institutu pro udělování certifikátů z německého jazyka a spolupracující institucí British Councilu pro udělování certifikátů z jazyka anglického.
 

Projekty:
Smysluplná výuka - podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je spolufinancován Evropskou unií.
„Za zdravým vzduchem 2017“ - vyhlašovaný VZP ČR, určený pro děti předškolního věku a žáky I. stupně ZŠ žijících v oblastech s častým výskytem smogu.
Dotace od města na akce zaměřené na VUR:
2016: 10 tis. Kč
2017: 10 tis. Kč

Mateřská škola a Základní škola ŠIKULKY , s.r.o.

Mateřská škola je v provozu od roku 2012  - základní principy Montessori pedagogiky. Podporuje nezávislost, kreativitu a osobní odpovědnost dětí, učí je naslouchat druhým, porozumění a vzájemnému respektu, Klade důraz na učení skrze experimentování a logické řešení problémů.   V srpnu 2017 byla podána žádost o vydání stanoviska města Litoměřice k zápisu MŠ a ZŠ Šikulky do rejstříku škol a šk. zařízení. Stanovisko bylo vydáno v září 2017.  ZŠ bude poskytovat vzdělání s důrazem na inkluzi dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných. Vzdělávací program zahrnuje prvky Montessori pedagogiky, individuální přístup k dítěti a navazující odborná péče. ŠVP mimo jiné počítá s bilingvní výukou. ZŠ zahájí svoji činnost 1. 9. 2018
http://www.skolickasikulky.cz/

Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy

Zřizovatelem školky je Biskupství litoměřické, ale školku provozuje Diecézní charita Litoměřice. Rozhodnutí provozovat mateřskou školu církevní a navíc česko-německou vzešlo z faktu, že v blízkém okolí není žádná škola podobného typu. Nápad seznamovat děti právě s němčinou vzešel z dlouholeté spolupráce litoměřické Diecézní charity s německou charitou.
Tato MŠ nabízí základní předškolní vzdělávání pro děti 2,5 a 8 let Funguje již 3 roky a díky malému kolektivu max. 24 dětí na dva pedagogy je umožněn lepší individuální přístup jak při volné činnosti, tak při řízené činnosti.  V průběhu dne se děti seznamují s cizím jazykem, kterým je němčina.  Vzdělávání probíhá hlavně formou praktických ukázek a osobní zkušeností. Výchova dětí vychází křesťanské etiky
http://www.skolka-zdislava.cz/
 

Zastupitelstvo mládeže

Hlavním cílem Zastupitelstva mládeže je možnost aktivního zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě Litoměřice a okolí.
Skládá vždy ze dvou zástupců základní nebo střední školy města.
Členové jsou voleni zástupci školních senátů a parlamentů.
Členem Dětského zastupitelstva se však může stát každý mladý člověk z Litoměřic (nebo okolí), případně z litoměřické školy, který má zájem o zapojení do činnosti.
Zasedá každý čtvrtek od 16.00 hodin v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER (Masarykova 35, malá budova ZŠ – naproti finančnímu úřadu).
Mezi tématické oblasti, kterými se zabývají, patří volný čas dětí a mládeže, životní prostředí a život ve školách.
Jednotlivé názory, postoje a způsoby řešení problémů dětských zastupitelů jsou shrnuty a předány na veřejných setkáních zástupců města Litoměřic.
Zastupitelstvo mládeže funguje pod vedením pracovníků Střediska ekologické výchovy  SEVER, Litoměřice
http://sever.ekologickavychova.cz/sever-litomerice/

Příspěvek města Litoměřice na činnost Zastupitelstva mládeže je 15 tis./pololetí, tj. 30 tis./rok. Detailní popis činnosti ZastMl - viz příloha č. 2.

Mladé fórum

Pravidelná každoroční veřejná diskuze nad problémy ve městě očima žáků základních a středních škol. Pořádá město Litoměřice společně se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Litoměřice za účasti vedení města a vedoucích jednotlivých odborů MěÚ Litoměřice v prostorách ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2.
Cílem akce je, aby i mládež města měla možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města.  Výstupem akce jsou nadefinované nejpalčivější problémy očima žáků a studentů, které se na školách ověřují anketou a předkládají radě města k řešení.
Během akce jsou využity aktivizační metody práce, aby tak bylo zajištěno zapojení všech zúčastněných mladých lidí. Vydefinované problémy ze své oblasti si mladí lidé prezentují před ostatními. Následuje hlasování. Každý aktér setkání dostane tři hlasy v podobě lepících štítků, které přidá k problému, který by rád podpořil. Sepíše se prvních deset  (tzv. TOP10) nejvíce obodovaných problémů. K těmto TOP10 problémům se přidá za každou základní školu ve městě jeden vydefinovaný problém vzešlý ze školních fór a vše je ověřeno anketou na všech školách. Oblasti diskuse:
•  životní prostředí a globální odpovědnost
•  školství a kultura
•  sport a zdraví
•  doprava a bezpečnost
•  sociální služby

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=120

Stoly mladých na veřejném fóru Desatero problémů Litoměřic

Součástí veřejných fór "Desatero problémů Litoměřic" jsou i stoly mladých. Kromě 7 tematických sekcí (školství, sociální oblast a zdravotnictví, doprava, životní prostředí apod) mají možnost mladí přispět svými náměty, které vidí jako prioritní.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Školní fóra

Umožňují žákům všech základních škol ve městě diskutovat s vedením školy i zástupci města, co se jim líbí na škole, ve městě a naopak co by si přáli změnit nebo vylepšit.  Cílem školních fór je získat pohled mladé generace na současné podmínky a budoucí rozvoj školy, kterou navštěvují. Zároveň je smyslem probouzet u dětí zájem o veřejné dění a ukázat jim, že i ony ho mohou ovlivnit.
Zdravé město Litoměřice dostalo za úkol pilotně vyzkoušet organizaci školních fór. V roce2015 byla zpracována metodika a školní fóra byla téhož roku vyzkoušena na třech základních školách. Došlo k proškolení učitelů k vedení těchto akcí a v roce 2016 a 2017 pak školní fóra proběhla na všech základních školách v Litoměřicích. V roce 2017 také na soukromé škole Linqua Universal.
V roce 2017 se sedmi školních fór se účastnilo celkem 199 žáků a následné ankety pak 1 260 žáků.
Školní fóra byla podpořena účastí 18 pracovníků MěÚ.
S výsledky hlasování v oblasti Škola pracuje vedení školy, které v následujícím roce na školním fóru seznámí žáky se stavem řešení nejdůležitějších námětů.
V oblasti Město jde vítězný námět do mladého fóra a je automaticky zařazen do celoměstské školní ankety spolu s náměty, které byly odhlasovány přímo na tomto fóru. V roce 2017 se v této anketě náměty ze škol umístily na 2., 3., 4., 5. a 7.místě.
Školní fóra jsou realizována podle metodiky, která byla vypracována NSZM. Postup při organizaci a samotném provedení fór je všemi školami dodržován. Většina škol přistupuje k vedení fór kreativně a doplňují je novými aktivitami - promítání ze života školy nebo minulých školních fór, prezentace ekotýmu, pocitová mapa, různé formy kvízu, stanovení pravidel diskuze, atd.
Litoměřice jsou zatím jediným městem v rámci NSZM, které pořádá tato fóra v uceleném řetězci: školní fóra-mladé fórum-veřejné fórum/se stolem mladých/.

https://www.youtube.com/watch?v=xGA9n_q_zTE

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO

indikátor SPRM C.I3 Objem provozních prostředků z rozpočtu města na podporu vzdělávání

Od 2016 příspěvek ve výši 10 tis. Kč/škola výhradně na akce zaměřené na VUR - výběr témat je na vedení školy, shrnutí akcí následuje ve vlastní výroční zprávě školy.

Příspěvek je poskytován všem školám a školským zařízením zřízeným městem Litoměřice a soukromé ZŠ Lingua Universal.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice jako zřizovatel ZŠ a MŠ poskytuje příspěvek na provoz škol, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Provozní příspěvek je v tomto ohledu pro školy dostačující.  Zároveň město systematicky  participativně projednává se žáky škol jejich názory na školu a dění ve městě - viz část školní fóra.

Roste spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Analýza programů MŠ a ZŠ, které město Litoměřice zřizuje, prokazuje, že školy disponují dostatečnou podporou pro realizaci široké škály aktivit, směřující k udržitelnému rozvoji. Školy přitom cílí nejen na pilíř environmentální (např. MŠ Litoměřice s třídou s prvky lesní třídy, Masarykova škola s certifikátem zelená škola - třídění odpadů, ZŠ Na Valech s titulem Ekoškola, spolupráce škol s Ekokomem), ale také na pilíř sociální - ZŠ Na Valech řeší mj. téma jakými je jídlo a svět (v rámci projektu Ekoškola), Masarykova škola získala titul fair trade školy. Ke stejnému principu se hlásí i soukromá škola Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., kterou město v rámci VUR finančně podpořilo. Škola se také připojila k hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Většina škol se věnuje problematice zdraví a zdravého životního stylu. Specificky toto podporují ZŠ Havlíčkova a Ladova, které jsou sportovně zaměřeny.

Za velice podstatný aspekt fungování propojení škol s děním ve městě je zapojení škol do kampaní zdravého města. Za podstatné aktivity finančně podpořené městem lze v tomto smyslu považovat také činnost zastupitelstva mládeže, kde zástupci dětí a mládeže diskutují pravidelně volnočasové aktivity dětí a mládeže, životní prostředí, život ve školách a další významná témata. Za stejně významné platformy lze považovat také Mladé fórum, Školní fórum, Stoly mladých na veřejném fóru Desatero problémů Litoměřic, ze kterých město získává důležité podněty pro svou činnost a školy podněty k jejich fungování.

Pozitivně lze hodnotit rostoucí spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Školní zahrady převážně v MŠ bývají využívány i jako přírodní učebny. Např. MŠ Strojařů – realizuje projekt s názvem „Kouzelná zahrada“ – environmentální výchova má v působení na děti své místo i v našem školním vzdělávacím programu. Její obsah chápeme jako poznávání přírody a okolního života především citem a pokud možno na základě vlastních prožitků. Přírodní učebna se rozkládá na ploše cca 1500 m2 – její součástí je několik prvků a stanovišť vytvořených z přírodních materiálů, zejména dřeva a kamene. Každý prvek má svůj smysl a cíl a je určený k poznávání rozličných přírodních jevů. V roce 2014 přibyly za vydatné pomoci rodičů nové prvky z dřevěných palet – záhony a příbytky pro hmyz a hrací koutky pro děti rozvíjející polytechnické dovednosti (dílna, zednický koutek, dřevíčková dílna, nová komora kompostu a dýňoviště). V budování koutků budeme nadále pokračovat.

MŠ Dr.J.Malíka realizuje projekt s názvem „Žijeme v souladu s přírodou“. Jde o souhrn aktivit, zaměřených na poznávání a ochranu přírody, součástí je i využití školní zahrady pro tyto účely.

Na školách všech typů byl proveden ekologický audit a na jeho základě byly ke školám rozmístěny kontejnery na tříděný sběr – plasty, papír, sklo. Všechny MŠ a 2 ZŠ (ZŠ Školní nám. a ZŠ Dr. Peška) se zapojily do projektu EMAS. Zařízení mají zpracované environmentální prohlášení.

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/udrzitelna-spotreba-a-vyroba/chrudim-zavadeni-systemu-emas-na-mestskem-urade-chrudim

Opatření navržená v projektu EMAS uplatňují učitelky ve všech chrudimských školkách učitelky i v přímé práci s dětmi, samozřejmě úměrně věku a schopnostem dětí – je hrazeno prostřednictvím grantu ZM a MA 21.Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta byl zaveden projekt EMAS i v ZŠ Školní náměstí a ZŠ Dr. Peška.

Nově v roce 2015 vznikla venkovní učebna před ZŠ Dr.J.Malíka. Tu si vysnili sami žáci. Učebna získala podobu zahradního altánu, ve kterém může vyučování probíhat na čerstvém vzduchu a zastřešení zároveň žákům poskytuje stín. ZŠ spolupracovala s dalšími partnery.

V roce 2014 ZŠ Dr.J.Malíka vytvořila studentský projekt "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy". Žáci navštěvující ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka se zapojili do rozvoje města projektem, který řešil vytvoření místa pro vzájemné setkávání s vrstevníky a zároveň vytvoření místa, které by bylo využíváno pro aktivní trávení volného času. ZŠ Dr. J. Malíka je partnerskou organizací Zdravého města a MA 21, proto zrealizovat tento projekt ve vzájemné spolupráci bylo jednodušší a efektivnější - https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-citim-se-hrdy-kdyz-se-divam-z-okna-sve-tridy-studentsky-projekt-venkovni-telocvicny

V MŠ Strojařů je školní recyklační program Recyklohraní organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice. Tento program umožnuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podpořit vnímání potřeby správného nakládání s odpady u dětí i jejich rodičů. Do Recyklohraní je zapojena i MŠ Sv. Čecha.

V říjnu 2014 na 14. Konferenci EVVO v Pardubicích získala MŠ Strojařů diplom za 1. místo v soutěži Zelený ParDoubek, který odráží výsledky celoroční práce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za rok 2013. Na základě výsledků v soutěži jsme již po druhé získali CERTIFIKÁT "Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně".

Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsou připravovány programy, které finančně podporuje město s jsou MŠ či ZŠ využívány dle jejich potřeby. Nově je připraven program zaměřený na předcházení vzniku odpadů.

Podpora vzdělávání pro UR je také zajištěna v rámci kampaní Zdravého města Litoměřice, kde jsou organizovány aktivity pro všechny věkové kategorie - od dětí MŠ, přes žáky ZŠ, studenty SŠ přes aktivní občany po seniory.

V roce 2015 byl připraven zdarma seminář pro ZŠ, SŠ i veřejnost na téma „Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"?“.

Ve spolupráci s Vodními zdroji - Geoparkem Železné hory byla připravena sada vyučovacích pomůcek pro MŠ, ZŠ i NNO, včetně proškolení pedagogů - Hraj si s geoparkem.

ZŠ byl nabídnut zdarma výukový program na téma Udržitelný rozvoj. Výukový program se věnuje tématu udržitelný rozvoj planety. Účastník pracuje s pojmy udržitelný rozvoj, dlouhodobě udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, meze (limity) růstu, kolaps systému a trvale udržitelný způsob života, hledá a objevuje souvislosti mezi ekonomickým rozvojem a dlouhodobě udržitelným rozvojem planety Země. Součástí programu je i práce s různými zdroji informací a posuzování jejich důvěryhodnosti. Tento program propojuje občanskou výchovu, zeměpis, dějepis a matematiku. Výukový program je aplikací modelu třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe. Jeho autorem je pan Jiří Hruška http://jiri_hruska.sweb.cz/

Pro různé věkové skupiny připravuje náplně osvětových kampaní, na kterých se školy aktivně podílejí – dílčí aktivity přímo v rámci oslav, doprovodné aktivity v průběhu celé kampaně – Den Země - sběr hliníku, akce ukliďme svět apod., Den s Technickými službami,  apod.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Zapojení škol prostřednictvím dílčích aktivit, projektů, projektových dnů je popsáno v závěrečných zprávách (především Den Země a Dny zdraví).

Role města v této části spočívá v organizačním zastřešení, technickém zajištění akcí, propagaci, připravení propagačních materiálů apod. MŠ a ZŠ do akcí vkládají svou odbornost a čas. Většinou bývají kampaně propojené s projektovými dny, výsadbou stromů, zajištění doprovodných programů formou her a soutěží pro ostatní děti. Ředitel získá informace o plánovaných aktivitách města na daný rok na poradě ředitelů MŠ a ZŠ, je dále pak na něm, jak se rozhodne akci podpořit či se do ní přímo aktivně zapojit. Žáci sami navrhují témata projektů a možnosti zapojení se. Je podporována samostatnost žáků a jejich zájem o dění ve městě. V rámci kampaně Den Země získávají výherci poukázku na ekologické výukové programy v Ekocentru Paleta nebo na lesní pedagogiku do Městských lesů Na Podhůře.

S Ekocentrem Paleta máme podepsanou dohodu o zajišťování ekovýchovných programů pro školy dle jejich výběru.

Školy všech typů mohou být žadateli v rámci grantů Zdravého města.

Modrá osa podél náhonu ve městě je doplněna informativními tabulemi, které zachycují minulost, současnost, biodiverzitu apod. Tato trasa se používá jako výuková pro oblast životního prostředí.

V rámci besed, které jsou připraveny v rámci MěÚ nebo i pro veřejnost na téma UR a MA 21, mají přístup zdarma i učitelé škol. V rámci dlouhodobé koncepce spojené se vzdělávacími aktivitami pro odbornou a laickou veřejnost a žáky ZŠ a SŠ je zpracováván pilotní projekt Národního Geoparku Železné hory, který je zaměřen na poznání přírody v okolí školy a regionu. Dalším projektem je projekt s názvem Geovědy, který bude zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v geovědách a jim blízkým oborům s důrazem na jejich regionální příslušnost a vzdělávání žáků v geovědních oborech s důrazem na region.

Pro zkvalitnění ekologické výchovy a osvěty je připraven projekt „Lesní škola Podhůra“. Projekt bude zaměřen na zvyšování vědomostí o lese, lesnictví, obnovitelných zdrojích, péči o životní prostředí a zdokonalování manuálních schopností. Důraz je kladen na ekologickou výchovu, která zaujímá široké spektrum informací a probíhá formou her a zážitkového učení. Výuka probíhá přímo v lese s pedagogem – lesníkem. Děti si tam mohou les ohmatat, očichat a dozvědět se odborné věci navazující přímo na oblast městských rekreačních lesů Na Podhůře. Jde o třídenní program s lesní pedagogikou pro žáky 4 . - 5. tříd ZŠ Chrudim. Jeho cílem je zlepšení kvality vědomostí dětí a mládeže o lese jako ekosystému, o lesnictví a jeho významu při získávání kvalitního dřeva, obnovitelného zdroje energie, a v péči o životní prostředí - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873001506086369.1073741854.588630844523438&type=3

Od roku 2011 se pravidelně jednou ročně pořádá veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim očima mladé generace.  Jde o veřejnou diskuzi nad problémy ve městě očima žáků základních a středních škol. Cílem celé akce je, aby i mládež města měla možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města. Výstupem akce jsou nadefinované nejpalčivější problémy očima žáků a studentů, které se na školách ověřují anketou a předkládají ZM. http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-ocima-mladeze.html

Stoly mladých na veřejném projednání Desatera problémů města Chrudim 

Od roku 2013 jsou součástí veřejných projednání "Desatero problémů města Chrudim" stoly mladých. Kromě 7 tematických sekcí (školství, sociální oblast a zdravotnictví, doprava, životní prostředí apod) mají možnost mladí přispět svými náměty, které vidí jako nejprioritnější. Pravidelně se stává, že problém vytyčený u tohoto stolu je nejenom vybrán jako TOP P na fóru, ale uspěje zároveň i v anketě a je zařazen k řešení.

V roce 2014 se uskutečnil v rámci projektu Mládež v akci ve spolupráci s NSZM kulatý stůl mladých na téma zaměstnanaost/nezaměstnanost.

V roce 2015 byla na Střední škole zemědělské a VOŠ Chrudim připravena výstava na téma" Co skrývá něžná krása květin" - zaměřeno na problematáiku FT.

Město ve svém rozpočtu na r. 2011 na provoz MŠ vyčlenilo 5.920 tis. Kč a na ZŠ 18.899 tis. Kč. V současné době nelze zjistit, kolik z toho bylo použito na VUR.

Město ve svém rozpočtu na r. 2012 na provoz MŠ vyčlenilo 6.059 tis. Kč a na ZŠ 12.357 tis. Kč. DDM: 130 tis.,

na rok 2013 to bylo 6.282 tis. Kč na MŠ, 12.817 tis. Kč na ZŠ a 140 tis. Kč na DDM.

V roce 2014 na MŠ 6.242 tis. Kč, ZŠ 12.792 tis. Kč, ZUŠ 130 tis. Kč (investiční příspěvek) a DDM 140 tis. Kč.

Na rok 2015 na MŠ 6.518 tis. Kč, na ZŠ 12.577 tis. Kč a DDM 150 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky na MŠ se zvyšují z důvodu růstu cen, tak aby MŠ byly schopné z rozpočtu krýt běžné výdaje.

Příspěvky na ZŠ se mezi lety 2011-2012 skokově snížily z důvodu převodu Speciální ZŠ pod Pardubický kraj. Dále se příspěvky průběžně snižují s ohledem na úspory energií (EPC) a se získáváním grantů z ESF ve školách.

Příspěvek na DDM se průběžně zvyšuje z důvodu větších nákladů na provoz. Tento nárůst je důsledkem větší nabídky programů pro děti, rozšiřuje se nabídka příměstských táborů.

Město poskytuje pravidelně finance na údržby a budování dětských hřišť v MŠ - částka je stabilní

Byly zavedeny koše a kontejnery na tříděný odpad pro školy (60 tis. Kč + 200 tis. Kč).

Školy jsou zapojeny do tvorby MAP. Jde o participativní zapojení škol do přípravy strategických plánů pro vzdělávání v rámci ORP.

V rámci tohoto procesu jsou vytvořeny 3 pracovní skupiny:

 • PS Proti školnímu neúspěchu - formativní hodnocení ve škole, zlepšování sebehodnocení a motivace ke vzdělávání, pozitivní školní klima – posilování sociálních a komunikačních dovedností; zlepšování sebehodnocení; rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • PS Inkluze - inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos.
  Inkluzívní vzdělávání má své principy, kterými se liší od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy zúčastněných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.
 • PS Gramotnost - gramotnost funkční, počítačovou, technickou, literární, sociální, ekonomickou, zdravotní, spotřebitelskou, vizuální

MAP fungují na těchto principech: spolupráce, zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, dohody, otevřenosti, princip SMART, udržitelnosti.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?

Hodnota indikátoru:

ANO

indikátor SPURCH C1 Objem financí přidělený školským zařízením v Kč.

Sebehodnocení +1

V rámci aktivit města je pamatováno na formální vzdělávání z hlediska UR ve školách i ostatních školských zařízeních.

Za nedostatek lze považovat skutečnost, že nelze přesně vyčíslit hodnotu poskytované pomoci na VUR.

Nově je zpracována metodika pro Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

Většina školských zařízení má zpracovaný ekologický audit a Environmentální prohlášení, stanovena opatření, která by měla vést k úsporám. Data o úspoře energií dokazují pozitivní vývoj v této oblasti.Ňěkteré školy jsou zapojeny do porjektu EPC.

Databáze dostupných didaktických materiálů, přednášek i besed je školám pravidelně nabízena jak formou www stránek , tak i formou aktualizované nabídky (oblast zdraví, ekologie i sociální).

Práce škol (nad rámec povinností) je každoročně oceňována. Jde ale spíš o společenské uznání a poděkování.

Některé školy jsou zapojeny v síti M.R.K.E.V. a M.R.K.V.I.Č.K.A.

Hodnocení oponenta +1
Podpora VUR je na dobré úrovni. Obec oproti minulému období zprostředkovává další novou materiální a odbornou podporu školám. Jako pozitivní lze hodnotit nárůst programů zájmového vzdělávání pro různé cílové skupiny v DDM.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj bylo v hodnoceném období v základních školách ve městě Jihlava a částečně i v ORP Jihlava podpořeno realizací těchto projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

- CZ.1.07/1.1.36/02.0016 Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech.

- CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Otevřená škola

Podpora města v oblasti třídění odpadů - město materiálně podpořilo ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ vybavením interiérovými koši na třídění odpadů, dotovanými kompostéry do školních zahrad a hradí náklady na vývozy kontejnerů na papír, plast, sklo všem školám a školským zařízením.

Odbornou podporu poskytují svými aktivitami Služby města Jihlavy, s.r.o. – jsou to zejména exkurze na sběrných dvorech, na skládces erudovaným výkladem.

Pro ředitele škol a školských zařízení jsou pořádány pravidelná školení na téma Povinnosti původců odpadů.

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových kampaní propagující zdravý životní styl a udržitelný rozvoj – Den Země, Evropský týden mobility, Světlo pro AIDS, Den bez aut atd. http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=89130

Žáci ZŠ T.G.M. připravují na Den Země svůj stánek s výstupy projektových dnů s ekologickou  tématikou a kvízy a soutěžemi pro děti.

Celokrajská kapmpaň Čistá Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2016/d-

Využívání výukových programů enviromentálního centra ZOO Jihlava PodpoVRCH.

Místní akční plán

Město je zpracovatelem místního akčního plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Do projektu jeou aktivně zapojeny všechny školy ORP Jihlava.

29. září 2016 byl schválen řídícím výborem Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Jihlava http://www.jihlava.cz/strategicky-ramec-map-do-roku-2023-pro-orp-jihlava/d-514889

Strategický rámec byl předložen RSK 30. září 2016 tak, aby školy mohly své investiční záměry předložit ve formě projektových žádostí do výzev 46 a 47 IROP. Do SR bylo zahrnuto celkem 66 investičních záměrů.

Souhrn požadavků škol, školských zařízení a Městské knihovny v ORP Jihlava je v hodnotě  338 260 000 Kč. Další zasedání Řídícího výboru proběhne v dubnu 2017, kde bude SR aktualizován o případné další investiční záměry podle potřeb škol a zřizovatelů.

Prioritní oblasti  Strategického rámce

Priorita č. 1

Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání pro všechny děti

Priorita č. 2

Kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí pro všechny žáky

Priorita č. 3

Rozvoj kompetencí pro úspěšný vstup na pracovní trh

Priorita č. 4

Neformální vzdělávání

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO Projekt CZ.1.07/1.1.36/02.0016 5 071 290,90 Kč Projekt CZ.1.07/1.1.00/46.0005 6 251 095,00 Kč
Sebehodnocení +2

Město jako zřizovatel ZŠ, MŠ vyhledává a po dohodě se zřizovanými školami realizuje projekty, které slouží k rozvoji v různých oblastech nad rámec minimálních povinností daných RVP.

Hodnocení oponenta +1

Vycházíme-li z definice VUR tak, jak je uvedeno v Metodice, pak lze konstatovat, že VUR je realizováno v oblasti naplňování funkčních gramotností (Projekty OP, MAP). První ze zmíněných projektů OP, zahrnující rovněž rozvoj EV na školách byl ukončen v roce 2014, druhý z OP týkající se inkluze v roce 2015. Rozvoj vybraných kompetencí a inkluzivního vzdělávání je rozvíjen dále v rámci MAP. Město umožňuje organizací různých kampaní (Den Země, Den bez aut apod.) žákům MŠ a ZŠ rozvíjet další kompetence v oblasti UR. Jak dokládá předložený Audit, podpora města samotným školám se zaměřuje zejména na oblast odpadů (využití pro formální i informální vzdělávání). To dokazuje také zpráva Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Z analýzy rovněž vyplývá, že koordinátoři EVVO se mohou na město v oblasti EVVO obrátit. Těžiště podpory škol je zejména v environmentálním vzdělávání/environmentálních tématech.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

1. Finanční normativ na žáka v MŠ a ZŠ na EVVO – od roku 2015 navýšení částky na 30 Kč na žáka proti původní částce 14 Kč

2. Dokončení investic v MŠ – regenerace zahrad – projekt „Svět je velká zahrada“

(http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=165)

U MŠ Pionýrská vytvořena „ ŠKOLNÍ ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU“ a zahájeno vzdělávání podle nového ŠVP  „PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM“. Poslední z 9 zahrad při MŠ se bude rekonstruovat letos na jaře. Na projektu se finančně spoluúčastnilo město Kopřivnice. Z větší části byl projekt financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

3. Odborná podpora -  plán a realizace školení, workshopů a sdílení zkušeností v oblasti gramotností a VUR v rámci budování znalostních kapacit projektu MAP ORP Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice)

4. Organizace soutěží a akcí pro žáky MŠ a ZŠ, informování o celostátních soutěžích i akcích města, do kterých se mohou zapojit (akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, sběr použitých baterií, sběr papíru s firmou Slumeko i jinými,  kampaň  Den země -  soutěž fotografickáliterární, výtvarná, Ekovýstava, Pohádkový les  apod.) http://zivotniprostredi.koprivnice.org/

Den bez úrazů – kampaň zaměřená na bezpečnost a poskytování první pomoci

Evropský týden mobility – udržitelná doprava (akce – př. cyklohrátky), Mladý cyklista – akce ve spolupráci s BESIP

Evropský den bez aut – upozornění na neudržitelný růst individuální dopravy, snaha o podporu veřejné dopravy, stezky pro pěší, cykloturistické trasy,...)

Odborná pomoc města spočívá v koordinačním a metodickém zastřešení akcí.

Podpora města vzhledem k projektům neziskových organizací zabývajících se mimo jiné vzděláváním k UR.

5. Fungující dětské zastupitelstvo (dále jen DZ) a jeho aktivní činnost (spolupráce na kampaních Zdravého města, zapojování mladých do projektů města, iniciace vlastních podnětů vedení města, ...)

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO

Odborná podpora i finanční podpora v Kč.

Výše částky byla nastavena již z dob minulých a prozatím jsme s ní nehýbali. Částku momentálně vnímáme opravdu jako příspěvek, který pokryje část nákladů. Školy a zejména rodiče by určitě uvítali částku vyšší, ideálně kdyby pokryla celkové náklady na program. Tento návrh chceme předložit orgánům města – je v jednání s garantem. Zároveň rozšiřujeme nabídku doporučovaných subjektů a programů pro využití tohoto příspěvku.

Školy se zapojují zejména do sběru papíru – některé se zapojily do soutěže, kterou vyhlásila v letošním roce naše kopřivnická firma SLUMEKO (zapojily se zejména mateřské školy), jiné spolupracují i s jinými firmami (zapojení např. do soutěže PAN POPELA firmy ASA). MŠ a některé  ZŠ  se dále zaměřují na sběr baterií, PET víček, hliníku. MŠ a většina ZŠ třídí odpadový materiál. Více info viz příloha č. 1 – vzdělávání pro udržitelný rozvoj…(podklady ze škol)

Sebehodnocení +1

Finanční podpora školám je motivující k vytváření projektů a realizaci aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání.

Projekt „Svět je velká zahrada“ podávala příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice. Město podpořilo projekt finančně. Dokončen byl v roce 2015, poslední zahradu revitalizuje v letošním roce na své náklady město. Zahrady jsou plně využívány nejen MŠ, ale v odpoledních hodinách jsou zpřístupněny i veřejnosti.

Akce Den země je jednou z největších akcí ve městě, zapojují se do ní pravidelně aktivně MŠ i ZŠ ve městě i z okolí svými „Eko-výrobky“, zapojením do soutěží a absolvováním aktivit připravených různými institucemi s  tematikou VUR v prostorách parku E. Beneše.

Hodnocení oponenta +1

Město alokuje na každého žáka příspěvek ve výši 30 Kč, který může škola využít pro realizaci VUR nad rámec minimálních požadavků RVP. Otázka 7.1.2 pak ukazuje výčet akcí, jichž se MŠ a ZŠ účastní. Převažují aktivity zaměřené na EVVO připravované občanskou společností Hájenka. Školy však volí i jiná témata týkající se například udržitelné výroby a spotřeby, zdraví, multikulturní výchovy. Školy se dále účastní programů města a je pozitivní, že mají zástupce v dětském zastupitelstvu. Existuje tedy dobré prpojení mezi městem a školami, zástupci dětí se mohou částečně zapojit do chodu města v rámci principu good governance.

V rámci MAP je podpořen rozvoj žádoucích komeptencí žáků.

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován obcí (obec zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výroční zpráva školy - VUR

Od roku 2016 je součástí výroční zprávy každé základní školy i část, která se věnuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která tak umožňuje zřizovateli monitoring všech projektů pořádaných na jednotlivých školách. Projednáván v rámci činnosti komise výchovy a vzdělání při RM.

Části výročních zpráv zaměřené na VUR viz příloha.

Zastupitelstvo mládeže - akční plán - vyhodnocování

V rámci činnosti Zastupitelstva mládeže je Útvaru pro strateg. plánování a UR (USPUR) předkládán za jednotlivá pololetí jak akční plán, tak i jeho následné vyhodnocení - viz příloha.

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  ANO

Od 2016 je pro každou školu vyčleněn příspěvek ve výši 10 tis. Kč/škola výhradně na akce zaměřené na VUR.
Výběr témat je na vedení školy, shrnutí akcí následuje ve vlastní výroční zprávě školy.
Příspěvek je poskytován všem školám a školským zařízením zřízeným městem Litoměřice a soukromé ZŠ Lingua Universal.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Monitoring je zřizovatelem prováděn v rámci  výročních zpráv škol a školských zařízení, předkládání akčního plánu a jeho vyhodnocení v rámci činnosti Zastupitelstva mládeže.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zavedlo systém monitoringu VUR na školách má tedy ucelenou představu o projektech, které se v rámci VUR na školách konají. Město tak reagovalo na doporučení, které bylo formulováno v minulém auditu. Dalším krokem by mělo být systémové vyhodnocování témat městem. Na základě tohoto hodnocení by školám mohla být poskytnuta inspirace (odborná podpora) k tomu, jakým směrem v oblasti VUR dále pokračovat, aby byly reflektovány aktuální trendy UR (např. plýtvání potravinami, globální změna klimatu).

Za podstatný lze považovat také monitoring aktivit Zastupitelstva mládeže v oblasti podpory udržitelného rozvoje a osvětě v něm. Vzhledem k charakteru této inciativy lze považovat takový monitoring ze strany města za plně postačující, neboť aktivity vychází z potřeb mládeže a její reflexe udržitelnosti.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Informace o práci škol je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zprávách a zprávách z České školní inspekce apod.

Při nových konkurzech na post ředitele/ředitelky je kladen důraz na znalost klíčových kompetencí žáků. Ve městě máme 2 ZŠ, 1 MŠ, 1 speciální ZŠ a 1 SŠ zapojenou do sítě Škol podporující zdraví – Zdravá škola. MŠ Dr.J.Malíka je Bezpečnou školou. Tento projekt probíhá pod patronací WHO.

VUR má v různé míře každá škola zahrnutou do svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Každá škola má ŠVP ke stažení na web stránkách.

Koncem roku 2015 jsme zpracovali studii „Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim“ .Ta si klade za cíl zjistit, jaký vztah mají mateřské a základní školy v Chrudimi k udržitelnému rozvoji a jaká opatření v rámci této problematiky realizují. Cíle bude dosaženo prostřednictvím hodnotících indikátorů, neboť indikátory jsou ideálním ukazatelem porovnávajícím aktuální stav s minulým či požadovaným. Hodnotící indikátory budou v rámci této studie definovány a nastaveny tak, aby co nejlépe vystihly obraz udržitelného rozvoje ve školách.

příloha Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?

Hodnota indikátoru:

ANO - připravena metodika hodnocení.

 

Sebehodnocení +1

Bylo nově zpracováno hodnocení VUR na školách. První hodnocení bude součástí výroční zprávy za rok 2016.  

Hodnocení oponenta +1
Obec reagovala na doporučení z minulého období, že by měla zpracovat systematickou metodiku hodnocení VUR na školách. Obec vypracovala metodiku Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj na školách, která vychází z etablovaného materiálu Šimončovičová a Šudý Indikátory trvalo udržitelneho rozvoje škol (2008). Z tohoto materiálu vybírá podstatné indikátory. Město na cestě k hodonocení učinilo důležitý krok, nicméně samotné hodnocení proběhne až v roce 2016, tudíž systém hodnocení již existuje, není však doposud naplněn daty.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je pravidelně monitorován a vyhodnocován městem v rámci udržitelnosti projektu č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality. Metodika Vlastního hodnocení školy vznikla v rámci projektu ESF a je volně přístupná veřejnosti. V rámci projektu vzniknul informační systém na podporu autoevaluace. Tento informační systém je také volně přístupný veřejnosti. Více informací na webu: http://jihlava.eval.cz/

 

Informace o vzdělávání pro udržitelný rozvoj uvedené ve výročních zprávách jednotlivých základních škol (viz příloha) jsou hodnoceny při každoročním projednávání hospodaření PO a výročních zpráv jednotlivých základních škol.

V únoru 2017 bylo městem zadáno provedení analýzy enviromentálního vzdělávání na jihlavských základních školách pracovníky Střediska ekologické výchovy SEVER z Horního Maršova, viz příloha.
 

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  Systém vyhodnocování probíhá prostřednictvím vyhodnocení výročních zpráv.
Sebehodnocení +1

Probíhá pravidelné hodnocení (1x ročně) a monitorování VUR městem.

Provedení analýzy enviromentálního vzdělávání na základních školách.

Hodnocení oponenta +1

Město provádí pravidelná hodnocení kvality vzdělávání. Toto hodnocení se zaměřuje mj. na materiální podmínky škol, kulturu školy (mj. vztah s regionem) i cíle a hodnoty školy (zde školy mohou případně projevit svůj vztah k UR). Explicitně se Metodika autoevaluace ZŠ Města Jihlavy VUR v žádném okruhu nevěnuje (zjišťuje pouze existenci koordinátora EVVO na škole), implicitně však řada okruhů autoevaluace (mj. ta výše zmíněná) obsažena jsou a mohou přispět k získání podstatných informací k VUR na školách. Město při analýze může získat informace o VUR ve dvou rovinách – jak různé aspekty školy přispívají k rozvoji obecných kompetencí potřebných pro realizaci UR v běžném životě a jak jsou rozvíjeny specifické kompetence naplňující případně UR.
Jako podstatnou lze vnímat analýzu toho, jak se na školách naplňují cíle EVVO resp. VUR v různých stupních vzdělávání. Tuto informaci přináší zpráva Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Analýza mj. naplňuje konkrétními daty vybrané indikátory Metodiky, podle níž je Audit v oblasti vzdělávání zpracován. Doplňuje tedy řadu informací o školách tohoto Auditu. Analýzu lze považovat za naprosto zásadní materiál pro možnost dalšího směřování podpory škol ve VUR do budoucna. K tomu samozřejmě dojde až v dalším období, neboť zpráva byla zpracována v roce 2017. K vyhodnocení zprávy městem pravděpodobně teprve dojde. Analýza je velmi orientovaná na environmentální vzdělávání (což odpovídá jejímu názvu). Při opakování by se analýza mohla dotknout více také dalších oblastí VUR (sociální a environmentální oblasti).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Odbor školství, kultury a sportu od letošního školního roku sbírá data o využití finančních prostředků určených na EVVO přímo od škol. Zjišťujeme typ akce či projektu, na který byly peníze využity a počet zapojených žáků školy (viz příloha č. 1).

Zároveň školy uvádí, které aktivity v oblasti VUR využívají a se kterými organizacemi spolupracují. Toto šetření plánujeme dělat každoročně.

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Jako základní informace o investování financí v rámci EVVO je  toto dostačující. Strukturovanou metodiku hodnocení VUR na školách v delší časové řadě zatím nemáme, budeme se snažit danou oblast detailněji monitorovat. Hodila by se nám uceleně zpracovaná metodika, která by byla použitelná pro všechna Zdravá města a umožnila by srovnání.

Hodnocení oponenta +1

Město zpracovalo prvotní analýzu zaměřující se na témata VUR na školách. Dává však také poměrně dobrou představu o vynaložených finančních prostředcích na žáka (add 7.1.1) ve vztahu k VUR. Zajímavé jsou rovněž informace o využívaných databázích. Analýza je z hlediska realizovaných akcí více zaměřena na EVVO než VUR. Do budoucna by ji tedy bylo dobré rozšířit také o dotazy na další témata VUR, případně další chod školy v rámci VUR. Ananlýza dává dobrou představu o využívání didaktických materiálů vztahujících se k VUR ve školách. Do budoucna by měla být provedeno vyhodnocení získaných informací ze strany města, například stanovaní silných a slabých míst ve VUR, aby analýza sloužila k dalšímu posunu ve VUR na školách.

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR ? Jsou tyto databáze podporovány krajem, obcí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní/mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle zpětné vazby ředitelů ZŠ je pedagogickými pracovníky ve velké míře využívána databáze tzv. "Didaktických učebních materiálů", které vytvářely jednotlivé školy v rámci projektu EU peníze školám.
V rámci spolupráce se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Litoměřice, která probíhá jak na úrovni MŠ, tak i ZŠ, je umožněno pedagogickým pracovníkům zapůjčení výukových materiálů z jejich vlastní knihovny.
Volně dostupné materiály jsou i na stránkách Zdravého města Litoměřice.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=128

http://dumy.cz/

https://www.e-vaclav.eu/web/guest/oprojektu

http://www.pppuk.cz/poradny/teplice/dokumenty-pro-skoly

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci projektu EU peníze školám byly vytvořeny tzv. DUMy resp. Didaktické učební materiály.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Školy využívají databáze, jejichž vznik byl podpořen projekty EU. Databáze DUMY obsahuje velkou řadu didaktických materiálů pro výuku. Lze dohledat i materiály vztahující se k UR a k problematice s ní související.

Materiály pedagogicko-psychologické poradny, zejména projektu Václav, lze považovat za podstatné zejména pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou tedy spíše sekundárním zdrojem materiálů pro školy.

 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Databáze didaktických materiálů je volně dostupná na http://www.vychovakezdravi.cz/ a http://www.ceskaskola.cz/ a http://www.klickevzdelani.cz/ (školský portál Pardubického kraje, nabízí informace pro širokou veřejnost, pracovníky ve školství, management škol, žáky a studenty), portál http://www.rvp.cz/ , http://www.paleta.cz/ – obchůdek s pomůckami, http://www.ekovychova.cz/ – rubrika periodika, publikace, pomůcky, http://www.ekokatalog.cz/.

Prostřednictvím pravidelného informačního servisu Ekocentra Paleta získávají školy informace o aktualitách a novinkách v oblasti EVVO.

K oblasti prevence kriminality získávají školy pravidelně aktualizovaný seznam garantovaných přednášek a besed, které mohou dle svých možností využít. Ekovýchovné programy jim jsou nabízeny také dle aktuální nabídky na základě podepsané smlouvy o spolupráci (s Ekocentrem Paleta).

Ve spolupráci se školami bývá připravován didaktický materiál, který poté mohou dle svých potřeb školy využívat (Bezpečná cesta do školy, důležitá telefonní čísla, omalovánky pro prevenci kouření, plachtová hra, Hraj si s geoparkem apod.).

Plachtová hra „Jdeme bezpečnou cestou?“ vznikla jako součást širšího projektu, jehož cílem bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí a naučit děti zásadám poskytování první pomoci. Prostřednictvím této hry se děti učí a opakují zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod. Plachtová hra bývá využívána i při osvětových kampaních - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou apod. Ve školách bývá využívána při hodinách dopravní výchovy.

Více - https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/bezpecna-cesta-do-skoly/chrudim-projekt-jdeme-bezpecnou-cestou

V rámci nového projektu na VUR - Hraj si s geoparkem získaly všechny školy i vybrané NNO didaktický materiál zaměřený na problematiku geoparku Železné hory.

Informace, materiály jsou školám poskytovány zejména při tematických kampaních nebo na jejich žádost (úspory energií, měření ovzduší, třídění odpadů apod.). Pro školy byl vyroben speciální EKOBOX, který získaly všechny školy zdarma – zaměřen na problematiku třídění odpadů. Ekobox je pomůcka pro výuku třídění domovního odpadu v mateřských školách a na prvním stupni základní školy. Je universálně vybaven a může sloužit pro herní i složitější úkoly jako doplněk výuky. Obsahuje různé herní aktivity na téma recyklace odpadů , k dispozici jsou pracovní sešity, metodické materiály o odpadech a jejich zneškodňování. Jsou zde soustředěny všechny podklady a záleží na pedagogovi, jakou kombinaci zvolí. Je možné jej kdykoliv doplňovat novými materiály dle potřeb vyučujících.

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?
Hodnota indikátoru:

Počet přístupů není sledován

Sebehodnocení 0
Školám jsou informace poskytovány, není ale sledován počet přístupů do elektronické databáze.
Hodnocení oponenta +1
Obec disponuje elektornickou databází materiálů pro školy, počty unikátních přístupů nehodnotí. Databáze obsahuje řadu podnětných materiálů. Kromě toho obec poskytuje školám další didaktické materiály (např. bezpečná cesta do školy, Hraj si s geoparkem). Situace je stabilně dobrá. Otázka zahrnuje rovněž odpověď na otázku 7.1.6
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava uzavřelo s Krajem Vysočina Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání, viz příloha. Zde se město a kraj zavázaly k užší spolupráci, na vybavení škol zejména pro zajištění kvalitní výuky technických a přírodovědných oborů, ale i v dalších oblastech pro VUR. 

V souladu s tímto memorandem byly základní školy vybaveny stavebnicemi MERKUR a ROTO, včetně didaktických materiálů. Dar Kraje Vysočina. Stavebnice Merkur i ROTO byly školám darovány Krajem Vysočina včetně metodik. Na jejich tvorbě se podíleli i někteří učitelé ze základních škol.

Základní školy aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy např. Chaloupky, PodpoVRCH jihlavské ZOO, SEVER Horní Maršov, Lipka (Brno), Sluňákov (Horka u Olomouce), Ekodomov (Praha) aj. Využívají pestré spektrum tištěných a elektronických materiálů z webových stránek.www.dunajvkufru.cz,www.ekolinek.czwww.ekopolis.cz

Dalším významným zdrojem jsou pedagogické portály např.http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4001, www.dumy.cz a další odborné weby zaměřené na životní prostředí www.enviweb.cz, www.ekologickavychova.cz, www.evvoluce.cz, www.zdrojeenergie.cz, www.hraozemi.cz

 

 

 

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení +1

Didaktické materiály jsou poskytovány vyučujícím spolu se stavebnicemi; jsou podporovány technické dovednosti žáků základních škol.

Hodnocení oponenta +1

Obec zajišťuje ve spolupráci s krajem Vysočina některé materiály pro technické a přírodovědné vzdělávání. Další didaktické materiály získávají školy zejména z externích zdrojů. Z přehledu materiálů plyne, že jde o relevantní zdroje informací, toto konstatování je ve shodě s Analýzou environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Další didaktické materiály získávají školy z externích zdrojů. Z přehledu materiálů plyne, že jde o relevantní zdroje informací. Do budoucna lze také uvažovat o analýze těchto zdrojů, aby město mohlo případně školy upozornit na další možné zdroje didaktických materiálů, či iniciovat jejich vývoj.Inspirativní by pro město mělo být také konstatování učitelů ze škol, s nimiž byl v rámci Analýzy environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách veden řízený rozhovor. Ti konstatují, že je množství materiálů velké, ale nepřehledné, ocenili by systematizaci na centrálním portálu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Školy využívají různé veřejně přístupné databáze elektronických materiálů – např. materiály z projektu EduBasse, VM, DUM (elektronické materiály pro udržitelný rozvoj z projektu EU peníze školám). Některé školy jsou  členy sítě M.R.K.E.V (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), 5x do roka obdrží písemné materiály (časopis Bedrník, nabídky středisek ekologické výchov, informační materiály) využitelné ve výuce, průběžně jsou z M.R.K.E.V. rozesílány elektronické nabídky výukových programů pro žáky, nabídky seminářů pro učitele.

Dále jsou školami využívány didaktické materiály volně dostupné – např. z www.nidv.cz, www.rvp.cz apod.

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

Ne, využívané databáze viz příloha č.1

Příloha číslo 1 je nazvaná vzdělávání pro udržitelný rozvoj – využití příspěvku na EVVO na školách, využívání databází (podklady ze škol)

Sebehodnocení -1

Databáze podporovaná obcí není vytvořena, dle našeho názoru je pokrytí jinými zdroji dostatečné a není tedy třeba vytvářet databázi vlastní.

Hodnocení oponenta 0

Audit, společně s přílohou k otázce 7.1.2 dokládá, že školy využívají veřejně dostupné datbáze podporující rozvoj kompetencí žáků a také do určité míry rozvoj VUR na školách. Město díky analýze udělalo první průzkum toho, jaké databáze jsou využívány. Do budoucna může inciovat vznik potřebných didaktických materiálů (tam, kde jeho názoru budou zapotřebí), nebo systematizovat informace o dobrých didaktických materiálech, které jsou školám volně dostupné, což by přestavovalo odbornou pomoc ze strany města při systematizaci informací.

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných obcí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U všech objektů základních a mateřských škol  zřízených městem Litoměřice je vždy v rámci plánovaných oprav kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.
Nejmohutnější vlna revitalizací objeků proběhla v letech 2013 - 2015, následně pak v letech  2016 - 2017 byla provedena kompletní výměna otvorových výplní na Masarykově ZŠ, výměna oken a částečné zateplení objektu MŠ Vančurova a kompletní zateplení a výměn oken objektu DDM Rozmarýn.
Zároveň je u všech objektů škol a školských zařízení pravidelně sledována a vyhodnocována spotřeba energií energetickým manažerem města a navrhovány možnosti efektivnějšího uživatelského chování za účelem realizace úspor energií.
Každá škola si zajišťuje separaci odpadů dle svých požadavků. Před některými školami ve městě jsou přistaveny kontejnery resp. vybudovány podzemní kontejnery na separovaný odpad (papír, plast, elektroodpad a použité baterie), které školy mohou využívat.
Město Litoměřice od r. 2012 monitoruje a vyhodnocuje spotřebu energie a vody ve svých organizacích včetně veškerých školských zařízení.
 V rámci projektu EPC (2016 - 2017) byla provedena následná energeticky úsporná opatření (osvětlení, regulace po místnostech, spotřeba vody, atd.) na celkem 6 školských objektech. Od r. 2014 je také školskými zařízeními využíván tzv. Fond úspor energie, jehož jedním z cílů je zvýšit motivaci uživatelů školských zařízení k úsporám energie a vody, kdy část (30 %) z dosažených čistých úspor je ponecháno v dané organizaci pro využití na dodatečné výdaje. Je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak prostředky využije.  Pro rok 2018 je plánována revize tohoto Fondu úspor, aby byla zajištěna ještě větší motivace. Finanční prostředky z Fondu úspor jsou dále investovány do přípravných projektových prací pro další realizace energeticky úsporných opatření.

Úspory energií jsou monitorovány a každoročně vyhodnocovány energetickým manažerem města - viz oblast  3. Udržitelná výroba a spotřeba.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?
  ANO

investiční náklady:
2016:
Masarykova ZŠ - 4 853 tis. Kč

2017:
MŠ Vančurova - 2 000 tis. Kč

2018:
DDM Rozmarýn - 3 413 tis. Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Za období posledních 5 let došlo k významnému zlepšení. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií. Takto dochází k neformálnímu vzdělávání žáků v oblasti udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice se zaměřuje tradičně na energetické úspory ve školách a školských zařízeních, což je doloženo zde i v tématu USV celkového Auditu UR. Město se snaží o neustálá zlepšování v této oblasti. V šesti školských objektech byla zajištěna regulace spotřeby vody. Separace odpadů probíhá u škol individuálně. Při návštěvě na místě byly s řediteli škol zřizovaných městem diskutovány aktivity motivující žáky pro separaci odpadů. Zmiňován byl zejména sběr papíru, kde výtěžek ze sběru umožňuje podpořit různé žákovské aktivity.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Všechny MŠ a 2 ZŠ mají zpracované environmentální prohlášení – mají nastaven systém EMAS.

Všechny školy mají zpracovaný ekologický audit.

Město školy podporuje v oblasti třídění odpadů – do škol byly zdarma dodány koše na tříděný odpad a před budovy kontejnery na tříděný sběr.

Město prostřednictvím energetického manažera monitoruje spotřeby energií a dbá na ekologický provoz škol. Některé ze škol jsou zapojeny do projektu EPC.

Na základě výběrového řízení byl změněn dodavatel elektrické energie (levnější). Výměnou oken a zateplováním fasád budov přispívá město ke snížení energetické náročnosti provozu.

Ve spotřebě el. energie došlo ke zvýšení spotřeby ve třech příspěvkových organizacích a v ostatních byla zaznamenána úspora. Zvýšenou spotřebu v MŠ Na Valech způsobilo otevření dvou nových tříd od září 2010. Ta samá situace je v MŠ U Stadionu, kde byly také otevřeny navíc dvě třídy kvůli velkému počtu přihlášených dětí. V ZŠ Dr. Malíka byla zvýšená spotřeba způsobena výměnou oken za plastová v celé hlavní budově školy. Výměna probíhala celé prázdniny a firma odebírala el. energii ze školy.

Celková nižší spotřeba plynu a tepla za všechny organizace nebyla způsobena jen mírnější zimou v roce 2011, ale i výměnou oken např. v ZŠ Dr. Malíka, ZŠ Dr. Peška a MŠ Dr. Malíka. V rámci úspor energie se postupně vyměňují okna za plastová i v dalších organizacích - ZŠ Dr. Peška, ZŠ U Stadionu, MŠ Strojařů a pokračuje se v MŠ Dr. Malíka.

Oblasti úspor se nyní nově věnuje energetický manažer města.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?

Hodnota indikátoru:

2012: kW/h: 9 861 kW/h

množství úspor vody TUV/SUV – m3:: 1 376 m3

Vyhodnocení za rok 2015 bude k dispozici v březnu 2016.

Sebehodnocení +1

S nově zavedenou funkcí energetického manažera bude rozšířena i tato podpora. Připravuje se fond úspor.  

Hodnocení oponenta +1
Z hlediska managementu budov - úspory energií, separace odpadu, úspora vody je situace stabilně dobrá , je zpracován ekologický audit.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spotřeba energií jednotlivých škol a školských zařízení je pravidelně vyhodnocována při rozborech hospodaření.

Energetické audity jsou zpracovány na všechna školská zařízení s původní spotřebou energií větší než 700 GJ/rok. ( MŠ Březinova 30, MŠ Březinova113, MŠ Demlova 28, MŠ Erbenova 37, MŠ Mahenova 3, MŠ Resslova 44, ZŠ Demlova 32 a 34, ZŠ E. Rošického 2, budova Jarní 22, ZŠ Havlíčkova 71, ZŠ Jungmannova 6,ZŠ Kollárova 30, ZŠ Křížová 33, ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, ZŠ Seifertova 5, ZŠ T.G.M. Žižkova 50.

Ve většině škol byla zavedena opatření na úsporu vody (šetřiče, úsporné baterie, splachovače) a v jedné škole byl instalován obnovitelný zdroj energie - solární panely.

Město poskytuje školám a školským zařízením,které zřizuje, příspěvek z ekologického fondu na náklady za vývoz kontejnerů na papír, plast, sklo. Náklady na směsný komunální odpad a další tříděný odpad si hradí školy ze svého provozního rozpočtu.

Je podporován úsporný provoz – provedeno zateplení školních budov, výměny oken. Do roku 2016 došlo k zateplení všech školských zařízení ve městě - viz příloha.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?
  Hodnota indikátoru: 55 028 GJ tj. 15 286 800 kWh (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních za období 2008 – 2015.) Složky tříděného odpadu ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem: papír, plast, sklo, kovy (hliník), biologický odpad ze ŠJ, jedlé oleje a tuky, biologický odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad.
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období se zvýšil podíl třídění využitelných složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Z hlediska managementu budov jsou realizovány úspory energií, separace odpadu, úspora vody.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Všechny budovy ZŠ a MŠ jsou zařazeny do systému energetického managementu  budov v majetku města Kopřivnice. Energetický management je zde vykonáván na ose spolupráce mezi odpovědnými zaměstnanci škol, energetikem města a odborem školství, kultury a sportu.

Spotřeba energie je sledována speciálním programem MEIS, viz. http://energetika.koprivnice.org/, pak následují vyhodnocování, analýzy, návrhy na úsporná opatření. Hospodaření s energiemi je samostatně zpracovaný proces MU. Sledování spotřeby energií je prováděno v měsíční periodě s ručním odečtem měřidel energie a vody. 

Zřizovatel zajistil vypracování energetických auditů (energetických posudků), průkazů energetické náročnosti budov,v některých případech i energetických štítků obálky budov , v rozsahu definovaném platnou legislativou. Mnohá energeticky úsporná opatření doporučená z energetických auditů či posudků již byla provedena, např. komplexní zateplení – www.koprivnice.cz (RADNICE/PROJEKTY/ UKONČENÉ PROJEKTY). Na zateplení se částečně čerpaly peníze z dotací. Jiná úsporná opatření teprve čekají na realizaci a hledají se finanční zdroje. Kromě využití dotací se využila u investic do krátkodobě návratných energetických opatření metoda EPC. Bylo přikročeno i k osvětě uživatelů škol. Osvěta byla provedena formu Kampaně Display. Další úsporná opatření jsou chystána v oblasti spotřeby elektrické energie.

Přikládáme tabulky s názvem ÚSPORY TEPLA – BUDOVY ZŠ A MŠ.pdf a ÚSPORY TEPLA – MIMOŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf. Jedná se o dokumenty, které v číselných údajích dokládají, zda na jednotlivých budovách ZŠ a MŠ došlo k úspoře tepla proti výchozímu roku 2009.  Dále jsou uvedena realizovaná energeticky úsporná opatření (případně energetická opatření připravovaná či v realizaci) a odkazy na web města Kopřivnice, kde je možno nalézt další informace k realizacím těchto energeticky úsporných opatření.

Město Kopřivnice provedlo zateplení ve většině případů  nikoliv na základě průkazů energetické náročnosti budov, ale na základě energetických auditů a nově po úpravě energetické legislativy na základě energetických posudků.

Příloha: uspory_tepla.zip
 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?

1) V praxi sledujeme splnění hodnot vypočtených v Energetickém auditu, posudku u objektu po realizaci energeticky úsporných opatření, po ročním provozu od realizace. I v dalších letech bude plnění hodnot sledovat energetický menežment.

2) K hodnocení energetických přínosů jsou využívány v Kopřivnici energetické indikátory:

I1 = Úspora energií (absolutní a měrná)

I2 =Snížení CO2 (absolutní a měrná)

I3= Úspora vynaložených nákladů na energie (absolutní i měrná)

Měrné hodnoty jsou vztaženy na m2 energeticky vztažné plochy.

Sebehodnocení +1

Podpora energeticky úsporného provozu budov se neustále vyvíjí. Zdokonaluje se způsob sledování a hodnocení  spotřeb energií. Na organizační úrovni se neustále zlepšuje funkčnost energetického menežmentu, který je organizačně velice náročný, jelikož probíhá napříč celým MU a všemi jeho organizacemi. V současnosti byl zorganizován dle doporučení normy ČSN EN ISO 50001.

Energetický management byl na MU Kopřivnice zaveden v roce 2009. Sleduje se a naplňují krátkodobé cíle (roční) i střednědobé (2009 až 2021)

Hodnocení oponenta +1

Město provedlo zateplení budov (včetně školních) na základě energetických auditů budov. Město systematicky zpracovává energetický Audit a využívá informace z něj také pro osvětu na školách.

7.1.5 Podporuje obec (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

MAP ORP Litoměřice
Město Litoměřice je aktivně zapojeno v realizaci MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Litoměřice - pro tuto část hodnocení je klíčová  prioritní oblast č. 3 - Spolupráce aktérů vzdělávání"  zaměřená na sdílení dobré praxe, mentoring, supervize atd.

Technický klub při DDM Rozmarýn (PO zřízená městem Litoměřice)

Mimo aktivity zájmového vzdělávání v sekcích Modelářství, Eletrotechnika, Robotika, Dílna - zpracování materiálů spolupracuje Technický klub mládeže systematicky se základními školami v rámci jak pravidelného ŠVP resp. výukou dílen pro ZŠ, které nejsou vybaveny příslušným zázemím, tak i na příležitostných projektech v oblasti výuky fyziky, chemie a přírodopisu. Vice info:
http://www.technickyklub.cz/portal/

KAPRADÍ

Město Litoměřice poskytuje zázemí pro realizaci Konference k EVVO s názvem KAPRADÍ,  které pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER pro pedagogy ZŠ i MŠ, a to v prostorách ZŠ Na Valech.

Od roku 2016 je v rozpočtu města vyčleněn příspěvek 30 tis. Kč na úhradu honorářů lektorům odborných workshopů, pořádaných v rámci této konference.
https://www.youtube.com/watch?v=4RYhlMvrdBs

Techdays

Město Litoměřice ve spolupráci s OHK Litoměřice a HSR Litoměřice pořádá od roku 2016 veletrh studijních a pracovních příležitostí s názvem Techdays Litoměřicko. Jde o představení středních škol a učilišť z Litoměřicka/Ústecka nabízejících technické obory a zároveň regionálních zaměstnavatelů , které pociťují nedostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných lidí. Akce se koná v areálu výstaviště Zahrady Čech. Každoročně ji navštíví přes 1 000 žáků  8. a 9. ročníků základních škol z regionu bývalého litoměřického okresu. Ve spolupráci s Úřadem práce je žákům prezentována aktuální situace na trhu práce, získají přehledy o středních školách a učilištích v regionu Ústeckého kraje. V rámci akce je pořádán i seminář pro výchovné poradce působící na ZŠ v regionu Litoměřicka.
https://www.litomerice.cz/aktuality/6162-na-vystavisti-zacal-veletrh-technickeho-vzdelavani-techdays

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se aktivně podílí na zpracování MAP ORP Litoměřice, koordinuje činnost tzv. předmětových teamů. V roce 2018 pořádalo již 3. ročník Techdays, je podporováno vzdělávání učitelů - konference KAPRADÍ.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podpora města v síťování se odehrává ve dvou směrech. Prvním je přímá podpora vytváření sítí pro oblast environmentálního vzdělávání, resp. VUR. Na konferenci se mají učitelé možnost setkávat a diskutovat důležitá témata UR.

Další platformou je ve městech v současnosti rozšířenější síťování učitelů v rámci MAP. Hlavní potenciál je zde v podpoře diskuzí nad rozvíjením obecnějších kompetencí žáků, které koncept UR potenciálně pomáhají naplňovat. Podle Cílů udržitelného rozvoje je v rámci vzdělávání také nutno rozvíjet takové kompetence, které vedou ke zvýšení míry zaměstnanosti mladých lidí. Síťování zaměstnavatelů a škol i podpora rozvoje takových oborů (např. technických) tak přispívá k plnění tohoto dílčího cíle.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci této aktivity proběhlo školení na téma Ekologicky šetrné úklidové prostředky a techniky a seminář na téma ekologicky šetrný provoz organizace. Účastníci měli toto školení zdarma (školy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města).

Některé MŠ a ZŠ jsou členy následujících sítí:
Síť M.R.K.E.V. – ZŠ a SŠ:
Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768
Základní škola Školní náměstí Chrudim
Speciální základní škola Chrudim
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Síť M.R.K.V.I.Č.K.A. – MŠ:
Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846
Mateřská škola, Svatopluka Čecha 345
Mateřská škola Pastelka, Dr. J. Malíka 765

Město má se všemi školami podepsanou Dohodu o přistoupení k partnerství uzavřená dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Uzavřením tohoto partnerství se obě smluvní strany dohodly na vzájemné a bezplatné spolupráci v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

V rámci MAS Chrudimsko jsou školy zapojeny do projektu MAP (Místní akční plán pro vzdělávání).

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

 Většinou nejde o finanční podporu, ale podporu při organizaci akcí.

Hodnocení oponenta +1
Školy jsou sdružovány v sítích organizací M.R.K.E.V a M.R.K.V.I.Č.K.A. Město má s řadou škol partnerskou smlouvu týkající se spolupráce na projektu Zdravé město, při níž se školy přirozeně síťují.V současnosti jsou školy zapojeny také do tvorby MAP, kde sice není VUR explicitně zahrnuto, nicméně plánování umožňuje učitelům se scházet. Vazba existuje i na NNO.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město od roku 2009 administruje pro školy, které zřizuje, projekty, které pomáhají rozvíjet, kromě jiného i oblasti udržitelného rozvoje.

První projekt směřoval do oblasti sebehodnocení a hodnocení klimatu na školách.

Ve druhém projektu město podpořilo 34 pedagogů v rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech http://www.jihlava.cz/investice-do-rozvoje-vzdelavani/d-495551/p1=103733. V projektu se jednalo o vytvoření platformy sdílení dobré praxe. Aktivity projektu stále probíhají i nad rámec udržitelnosti projektu.

Třetím projektem byly podporováni žáci ohrožení školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů), vzdělávání pedagogů a přímé intervence. Přičemž specifickými cíli šlo o vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími subjekty (NNO, školskými radami, rodiči, OSPOD, ostatními zřizovateli, poradenskými a vzdělávacími institucemi) a dále pak zejména podpora vzájemné spolupráci zapojených subjektů, návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání http://www.jihlava.cz/otevrena-skola/d-502137/p1=103733

 
Učitelé enviromentální výchovy se setkávají pravidelně na krajských ekologických konferencích a krajských setkáních koordinátorů EV pořádaných Chaloupkami a každoročně na společném setkání v rámci „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“  v Zoo Jihlava.

 

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Hodnota indikátoru:

11 základních škol

Sebehodnocení +1

V rámci projektu byla vytvořena odborná platforma učitelů přírodovědných a technicky zaměřených oborů.

Hodnocení oponenta +1
Síť učitelů je realizovaná neformálními setkáními učitelů na různých typech konferencí. Setkávání v rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku ustalo společně s ukončením projektu, nicméně se lze domnívat, že současnosti jsou školy zapojeny také do tvorby MAP, kde sice není VUR explicitně zahrnuto, nicméně plánování umožňuje učitelům se scházet. Vazba existuje i na NNO v obci.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci MAP ORP Kopřivnice jsou mj. vytvořeny pracovní skupiny zacílené na rozvoj gramotností (čtenářská, matematická), dále na podporu zdravého životního stylu a inkluze ve školách. Pro práci pracovních skupin nabízí město k dispozici prostory pro setkávání, je schopné nabídnout koordinátory pro diskuze a lektory vzdělávání pro účastníky zdarma. V rámci budování znalostních kapacit jsou plánovány a připravovány v roce 2017 aktivity sdílení zkušeností a předávání dobré praxe učitelů a vychovatelů se zaměřením na jednotlivé gramotnosti, vzdělávání v oblasti etické výchovy, první pomoci apod.

Více na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Město také úzce spolupracuje s místními organizacemi, nabízejícími vzdělávání v problematice UR a předává jejich nabídky na ZŠ a MŠ (např. Radamok, Hájenka z.s., atd.). Místní školy tyto aktivity využívají pro žáky i učitele.

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Podpora poskytnutím prostor, odborná podpora

Sebehodnocení +2

S vytvořením a realizací aktivit MAP ORP Kopřivnice se nastartovala větší spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy a mezi jednotlivými pedagogy, rozšířila se dostupná nabídka vzdělávání přímo ve městě, včetně té pro udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +1

Město umožňuje propojení mezi učiteli místních škol. Sdílení zkušeností, které město podporuje probíhá zejména v oblasti rozvíjení kompetencí v rámci jednotlivých gramotností, inkluzivního vzdělávání, ale také např. v oblasti výchovy ke zdraví či etické výchově. Za důležité lze považovat také možnost práce se stresem resp. vyhořením učitelů. Samotné řešení témat VUR město neuvádí, ale lze předpokládat možnost realizace setkání za tímto účelem. Město zprostředkovává také kontakt mezi místními organizacemi a školami. Nejedná se však o přímá společná setkání, ale spíše zprostředkování informací mezi subjekty.

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel obce se vzdělávacími institucemi?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Litoměřicích je pravidelně sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v roce 2007, 2011, 2014 a 2017. V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena spokojenost s dostupností škol a spokojenost se základními školami, mateřskými a středními školami.

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi vykazuje nadprůměrné hodnoty.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi je na velmi vysoké úrovni a přesahuje úroveň spokojenosti s dalšími veřejnými službami ve městě. Za velmi pozitivní lze považovat skutečnost, že u všech typů škol - mateřských, základních i středních došlo k významnému zlepšení spokojenosti obyvatel během sledovaného období (2007 – 2017).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hodnocení proběhlo v rámci Hodnocení dostupnosti služeb - školy (10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost) v rámci  průzkumu Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015.

Tento průzkum probíhal již potřetí, jednotlivá šetření je možno nalézt na: http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?
  2015 - 7,6 spokojenost s dostupností škol, 6,6 spokojenost s MŠ, 7 spokojenost s ZŠ, 7,3 spokojenost s SŠ (10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost)
Sebehodnocení +1

Sledování probíhá od roku 2011, je zde vzrůstající tendence spokojenosti obyvatel se všemi stupni škol.

Hodnocení oponenta +1
Za pozitivní lze považovat nárůst spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jak vyplynulo z analýzy výsledků, nejvíce jsou obyvatelé Kopřivnice spokojeni s mateřskými školami obecně (40,8 %). Téměř stejný počet respondentů je spokojen i s dalšími položkami: s možností výběru mateřské školy (38,3 %), se spoluprací školského zařízení a rodičů (37,3 %) a s kvalitou práce s dětmi v mateřské škole (36,3 %).

Spokojenost obyvatel se základními školami je ve srovnání s mateřskými školami vyšší. Se základními školami je obecně spokojena jedna polovina obyvatel (50,8 %). Téměř stejný počet respondentů vyjádřil spokojenost s kvalitou práce s dětmi v základních školách (48,3 %) a s kvalitou vzdělávání v oblasti informačních technologií (47,6 %).

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?

Přidáváme odkaz na materiál „Šetření spokojenosti obyvatel“  zpracované společností Augur v roce 2016“ -

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf

 

Sebehodnocení +1

Výsledky jsou vzaty z průzkumu veřejného mínění provedeného ve městě Kopřivnici v červnu 2016 společností Augur, s.r.o.

V rámci MAP máme v plánu uskutečnit průzkum spokojenosti rodičů se vzděláváním i dalšími oblastmi v MŠ a ZŠ v rámci celého ORP, který by přinesl detailnější výsledky, umožňující určité srovnání.

Hodnocení oponenta +1

Město popré v roce 2016 realizovalo průzkum mezi obyvateli, který se mj. týkal spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici trendová data, není možné sledovat vývoj spokojenosti ovyatel. Téměř polovina obyvatel je velmi spokojena s výukou na základních školách a téměř 40 % s výukou v mateřských školách. Podíl velmi nespokojených obyvatel se pohybuje mezi 3 - 4% u mateřských i základních škol. Podíl takových obyvatel je tedy velmi nízký.Třetina obyvatel neví, jak je s výukou spokojena či nikoli, což je poměrně vysoký podíl. Při relativně velkém podílu velmi spokojených obyvatel a zhruba 17 % středně spokojených obyvatel bude celková spokojenost obyvatel relativně na dobré úrovni. Je velmi pozitivní, že město s průzkumem začalo a do budoucna může sledovat vývoj situace v dané oblasti.

7.1.5* Jsou na školách a ve školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem učitelé zajišťující vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného rozvoje nad rámec svých pracovních povinností oceněni (finančně, veřejným oceněním jejich práce, udělením nějaké ceny obce apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Školy bývají oceněny koncem roku za svou činnost – partnerství pamětním listem. V rámci oslav 10 let fungování v projektu Zdravé město a MA 21 byli veřejně oceněni jak osoby – učitelé, tak i školy jako zařízení za svou činnost nad míru svých povinností.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/10-let-fungovani-projektu-zdrave-mesto-a-ma21.html

VUR mají školy obsaženu v ŠVP, takže je součástí výuky, za kterou jsou učitelé standardně odměňováni.

 • 7.1.E* Udělování ocenění pedagogickým pracovníkům za práci v oblasti VUR. ?

Hodnota indikátoru:

2015: Počet oceněných: 6 MŠ, 4 ZŠ, 1 vyučující obdržel zvláštní ocenění.

Sebehodnocení +1

Oceňování probíhá pravidelně, jsou nastavena i pravidla hodnocení ředitelů.

Hodnocení oponenta +1
Ocenění proběhlo v rámci 10 let fungování MA21.
7.1.6* Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály, které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 V rámci spolupráce s Městskými lesy Chrudim byl pilotně odzkoušen projekt s názvem "Lesní škola Podhůra", jehož cílem bylo zlepšení kvality vědomostí dětí o lese jako ekosystému a o lesnictví a jeho významu při získávání kvalitního dřeva, obnovitelného zdroje energie, a v péči o životní prostředí. Výuka probíhala přímo v lesním prostředí pod vedením zkušených lesních pedagogů a lesníků.

Díky spolupráci s Vodními zdroji Chrudim byla vytvořena sada praktických dodaktických pomůcek na téma "Hraj si s geoparkem" - sady byly distribuovány do všech MŠ, ZŠ, DDM a NNO.

Oba programy, didaktické pomůcky získala zařízení díky dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce zdarma.

 


 

Sebehodnocení +1

Díky spolupráci s partnerskými organizacemi se podařilo sestavit zážitkový program zaměřený na les a sestavit soubor didaktických materiálů na téma geopark.

Hodnocení oponenta +1
Tato návodná otázka byla městem sdružena pod návodnou otázku 7.1.3
7.1.8* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi sledujeme prostřednictvím dotazníkového průzkumu jednoho z ECI indikátorů – A1.

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?

Hodnota indikátoru:

Dostupnost škol má dle názoru veřejnosti oproti roku 2011 vzrůstajícíc trend.

Hodnocení spokojenosti má u MŠ, ZŠ i SŠ vrůstající trend oproti roku 2011.

Sebehodnocení +1

Z hlediska spokojenosti i dostupnost škol dochází k pozitivnímu trendu.

Hodnocení oponenta +2
Za velmi pozitivní lze považovat významný nárůst spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami, které město zřizuje. Spokojenost je navíc nejlepší ze všech hodnocených služeb.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR. V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni města poměrně stabilizovaný. Na území města působí celá řada nevládních organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálního (rozvojového) vzdělávání a osvětou v této oblasti. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Prozatím chybí systematický monitoring v oblasti neformálního vzdělávání, který by obci mohl mj. napomoci efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR tam, kam by považovala za žádoucí. V případě potřeby by na základě něj mohla obec iniciovat vznik dalších organizací nebo podpořit rozšíření záběru jejich činností. Jinou možností využití by bylo využití analýzy pro orientaci vlastních vzdělávacích aktivit.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stabilně dobrá situace.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Došlo k navýšení organizací zabývajících se neformálním vzděláváním v oblasti udržitelného rozvoje

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Podpora NNO a dalších insitucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti UR" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.Na území obce působí celá řada nevládních organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a osvětou v této oblasti. Programy organizací cílí na všechny cílové skupiny. Existuje seznam organizací působících na území obce (v různých oblastech), prozatím absentuje  analýza témat, jimiž se tyto organizace zabývají.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Institucí je ve městě dostatek a spolupráce je u všech na dobré úrovni. Navíc pokrývají vešeré věkové skupiny.

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Podpora NNO a dalších insitucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti UR" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města realtivně stabilizovaný.Na území obce působí celá řada nevládních organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a osvětou v této oblasti. Audit ukzuje, že programy organizací cílí na všechny cílové skupiny. Prozatím absentuje systematický výčet organizací působící ve VUR na území obce a zejména analýza témat, kterými se oragnizace zabývají.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.2.1 Existují v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Vyhodnocuje obec jejich činnost?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Neformální vzdělávání  (příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice)

Dům dětí a mládeže Rozmarnýn

Město Litoměřice je rovněž zřizovatelem Domu dětí a mládeže Rozmarýn, jehož činností je neformální/zájmové vzdělávání dětí a žáků nad rámec školního vyučování. Jeho součástí je od roku 2012 i Technický klub mládeže, jehož cílem je popularizace polytechnických oborů.
Dům dětí a mládeže působí ve svém sídle v Plešivecké ulici, dále pak v Sovově ulici - pořádání okresních soutěží a je zde kompletní zázemí Technického klubu. V neposlední řadě poskytuje prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a výukový program Dopravní výchovy v prostorách nově zrekonstruovaného Dětského dopravního hřiště (2016) v Jiráskových sadech .
Více o činnosti na : http://www.ddmrozmaryn.cz/

Od roku 2016 pořádá DDM Rozmarýn rovněž za finanční podpory města i pravidelné  Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory.

Výdaje na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele celkem:
2014: 3 933 tis. Kč
2015: 4 034 tis. Kč
2016: 4 289 tis. Kč
2017: 4 459 tis. Kč
 

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích

Na podporu zvyšování čtenářské gramotnosti pracuje  PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích systematicky s mateřskými a základními školami (zejména 1. stupeň ZŠ). Ty navštěvují knihovnu pravidelně jak v rámci výuky, tak i v odpoledních hodinách (družiny). Děti se seznamují s prostorem knihovny, knížkami vhodnými pro jejich věkovou kategorii dle zkušeností knihovnic, účastní se autorských čtení, samy čtou. Ve spolupráci se SKIP probíhá již 9. ročník projektu pro ZŠ  "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka" více na:  https://www.knihovnalitomerice.cz/projekty/#0/0-7-10/0/0/0

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. bylo založeno  21. 7. 2011 Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše (*1994), Městem Litoměřice a Základní školou Litoměřice, Na Valech 53.
Pro pokračování a rozvíjení činností fungujících pod značkou SEVER se stalo litoměřické pracoviště  součásti konsorcia SEVER, jehož dalšími členy jsou kromě této společnosti a zakládajícího spolku i Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. (*2012) a Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012). Konsorcium funguje jako seskupení samostatných a soběstačných jednotek s vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory, které spojuje značka, historie, poslání a služby.
Sídlí v malé budově ZŠ Litoměřice Na Valech. Organizace směřuje k dlouhodobě udržitelnému životu na Zemi. Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě, planetě, i mezi lidmi navzájem. Pořádá ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele, osvětové akce pro veřejnost. Příklady výukových programů s akcentem na globální souvislosti - "Globální problémy modré planety", "Je jen jedna Země", "Africká vesnice", FishBanks.
Organizuje každoročně Krajskou konferenci ekologické výchovy, vzdělání a osvěty Ústeckého kraje KAPRADÍ - setkání pedagogů, praktické dílny nejenom k ekologické výchově, ale např. i k multikultuře, globálním problémům a problémům třetího světa. Jako doprovodný program je prodej pomůcek, učebnic a Fair trade výrobků a kulatý stůl (setkání a diskuse se zástupci zabývající se EVVO na různých úrovních) .
Ve městě spolupracuje SEVER především na kampaních Den Země, nebo např. Ekofilm reagující na aktuální témata udržitelného rozvoje. Zajišťuje doprovodný program při kampani Evropský týden mobility a realizuje ekologické programy na školách.  Návštěvnost ekologických programů se pohybuje každoročně průměrně okolo 3 750 dětí/žáků/studentů.
Sever zaštiťuje  a metodicky vede Zastupitelstvo mládeže (skupinu mladých lidí), které podporuje v činnostech vedoucích ke kritickému myšlení , v rozvoji  aktivního občanství v rámci různých úrovní.

Shine Bean

•Občanské sdružení založené v roce 2007 působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce: Hlavní cílový segment je v Keni, kde Shine Bean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání  šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ aSŠ.
•V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost.
http://shinebean.org/projekty/otevrena-skola/

Projekt Globálně odpovědná města http://shinebean.org/projekty/na%C5%A1e-m%C4%9Bsto-je-glob%C3%A1ln%C4%9B-zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-va%C5%A1e-m%C5%AF%C5%BEe-b%C3%BDt-tak%C3%A9.html

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl Litoměřice

Ve středisku působí 6 samostatných smíšených oddílů, které se rozdělují podle věku. Oddíly konají pravidelné víkendové výpravy a také jarní a letní tábory, jejichž cílem je zejména okolní příroda. Na výpravách se zabývají převážně tradiční skautskou činností, jako je táboření a pobyt v přírodě, rukodělné činnosti, sport a hry. Každá z činností je nedílnou součástí skautské výchovy. Každoročně se skauti zapojují do ekologických brigád v okolí města a i na výpravách se snaží pomoci přírodě od odpadků. Na mnoha veřejných akcích ve městě se zúčastňují jako spolupořadatelé. Cílem organizace je harmonická výchova a sebevýchova mládeže v kolektivu vrstevníků s pozitivním vztahem k přírodě, lidem a životnímu prostředí.

Turistické oddíly mládeže Litomíci a Sluníčka

Činnost oddílů je zaměřena především na pěší turistiku, táboření a pobyt dětí v přírodě obecně. Děti zde získávají řadu důležitých dovedností a nových vědomostí, jako je orientace v přírodě a její poznání, přežití v přírodě, zdravověda, pracovní návyky. Velký důraz je kladen na výchovu dětí ke vzájemnému respektu, pomoci a spolupráci. Děti se scházejí na oddílových schůzkách, pořádají výlety do Českého středohoří i na další atraktivní místa, či jiné zajímavé akce, pořádají vícedenní výpravy, tábory. Aktivitami oddílů jsou především poznávací hry, brigády, veřejně prospěšné činnosti, soutěže apod. 

Adélčin dvoreček

Cílem projektu je představovat dětem nenásilnou formou zákonitosti přírody, která nám odjakživa vládne a jejíž zákony je třeba respektovat. Organizace představuje své aktivity i v rámci sítě mateřských škol ve městě.  K cíli přiblížit zvíře dětem se již přidala myšlenka umožnit i seniorům a uživatelům ústavů sociálních péče účastnit se aktivit organizace. Zooterapie, která je ve světe hojně využívá pomalu nachází své uplatnění i v České republice. Více na : http://www.zviratkalidem.cz/

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO

150 tis Kč / rok na zajištění ekologické výchovy

Město poskytuje objekty pro zázemí těchto NNO za zvýhodněných podmínek.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti.

Škála nabídky programů těchto organizací  je dostatečná.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Na území obce působí celá řada organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, resp. environmentálním vzděláváním. Dle uvedených údajů střediska ekologické výchovy působí nejen v oblasti neformálního vzděláván dětí a mládeže, ale podílí se také na aktivitách směřujících ke vzdělávání dalších cílových skupin a to zejména spoluprací na tradičních akcích pořádaných městem. Oproti minulému auditu se poněkud zúžilo zaměření organizace OPER o.s., která se nyní více zaměřuje zejména na propojení dětí s přírodou (viz Adélčin dvoreček). V letech 2013 a 2014 (dle minulého auditu) díky spolupráci se Zdravým městem organizace působila také v aktivitě propojující generace.

Město činnost v oblasti neformálního vzdělávání specificky nemonitoruje, což bylo potvrzeno i v diskuzi při návštěvě municipality. Jedinou analýzou tak zůstává audit v tématu Vzdělávání a výchova. Existuje zde tedy jistě prostor pro další práci.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V roce 2015 jsme zpracovali hodnocení neformálního vzdělávání města Chrudim. Zjistili jsme, že působení organizací v oblastí neformálního vzdělávání zasahuje do všech pilířů UR, pokrývá všechny cílové skupiny.

Tyto cílové skupiny se nenásilnou formou učí přijímat a respektovat přírodu a svět kolem nás, a to nejčastěji v rovině sociální a environmentální.

Ekonomická rovina udržitelného rozvoje nezahrnuje pouze finančná rámec, ale týká se např. oblasti udržitelné spotřeby a výroby, neplýtvání potravinami apod. V této podobě je vštěpována už i dětské populaci.

Granty Zdravého města a MA 21 pak reagují na aktuální problémy, které vycházejí z komunitního plánování. Jejich realizátory bývají pak právě stakeholders.

Dále připravujeme sběr informací od jednotlivých stakeholders (cílová skupina, druh připravovaných programů, působnost dle pilířů UR apod.). Systematické hodnocení rozdělené pak dle podrobnějších specifikací bude provedeno do budoucna. 
 

Stakeholders na území města Chrudim

Sociální rovina

22

Sociální oblast

14

Zdravotnictví

2

Kultura

2

Vzdělávání, poradenství

4

Environmentální rovina

8

Zemědělství

2

Rozvoj venkova

2

Ekologie

3

Doprava

1

Ekonomická rovina

0

Další organizace zasahující do více rovin

33

Sbory dobrovolných hasičů

4

Volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny

14

Další organizace

15

Celkem

63

 

příloha - Hodnocení stavu neformálního vzdělání města Chrudim

 

Rodinné centrum Mama klub - http://www.mamaklubchrudim.cz/

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, zúčastňovat se rozličných programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Mateřské centrum Mama klub v Chrudimi úspěšně funguje již od roku 1999 a přispívá velkou měrou k prožití krásného mateřství, rodičovství a ke spokojenému rodinnému soužití. Mama klub připravuje tematické semináře pro veřejnost zaměřené na UR – např. zdravotní a finanční gramotnost apod.

Ekocentrum Paleta - http://www.paleta.cz/

Ekologická výchova a osvěta pro žáky základních a mateřských škol i pro veřejnost.

Občanské sdružení Altus - http://www.osaltus.cz/

Se zabývá se především organizováním akcí pro děti, mládež a veřejnost, provozuje pravidelné internetové zpravodajství, organizuje akce pro vlastní členy a v neposlední řadě pomáhá propagovat neziskový sektor. Sdružení tvoří převážně mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do rozvoje společnosti a do událostí v občanském životě.

Občanské sdružení Altus působí v Pardubickém kraji a je členem České rady děti a mládeže a Koalice nevládek Pardubicka. Mezi hlavní projekty v současné době patří provoz informačního portálu http://www.chrudimka.cz/ , pořádání deskové herny, airsoftových aktivit pro děti, Bambiriády v Chrudimi, cyklovýletů, propagace neziskového sektoru v Pardubickém kraji, a další aktivity.

Šance pro Tebe, o. s. - http://www.chance.chrudim.cz/

Od počátku své existence se občanské sdružení Šance pro Tebe prezentuje jako poskytovatel sociálních služeb pro děti, mládež a mladé dospělé na Chrudimsku. Přirozenou součástí této služby je podpora volnočasových, zájmových a komunitních aktivit.

Centrum Pestalozzi, o.p.s. - http://www.pestalozzi.cz/

Centrum J.J.Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.

RytmusVýchodní Čechy, o.p.s. - http://www.rytmuschrudim.cz/

Posláním  společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - http://www.tcpce.cz/

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je centrem denních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Pardubickém kraji. Posláním společnosti je poskytovat sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením - nevidomé a slabozraké, a osoby s jiným zdravotním, zejména kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením, které vedou k jejich integraci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

Péče o duševní zdraví - http://www.pdz.cz/pobocka-chrudim.html

Pomáhají lidem s vážnými duševními nemocemi, jako je schizofrenie, řešit sociální problémy a učí je praktickým dovednostem potřebným pro život.

Momo - http://www.devcatkomomo.cz/

Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací projekty. Mezi aktivity patří:

 • Sociálně terapeutická dílna Momo pro mentálně a zdravotně postižené dospělé v Chrudimi a Slatiňanech
 • Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech
 • Chráněný obchod a kavárna v Chrudimi

ČČK, oblastní spolek Chrudim - http://cck.chrudim.cz/

Oblasti činnosti: výuka první pomoci dětí a dospělých, zdravotnické dozory, bezpříspěvkové dárcovství krve sociální činnost (ošacovací středisko, provoz městské noclehárny), humanitární činnosti, příprava na katastrofy, tuzemské a zahraniční pobyty pro zdravotně oslabené děti a seniory.

Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim - organizace besed a výstav na téma UR
MŠ a ZŠ – Ukliďme svět, Nakrmte Hliníkožrouta – sběr hliníku

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim - http://www.socialni-sluzby.cz/

Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále jen CSSP) je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

NNO ve městě svojí činností pokrývají všechny věkové skupiny. Funguje tu spolupráce i navzájem mezi sebou a dále navzájem v kraji. Síť: Koalice nevládek Padrubicka (KoNeP) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporují Pardubický kraj a Evropská unie.

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?

Hodnota indikátoru:

63 stakeholders

Sebehodnocení +1

Máme zpracovanou analýzu neformálního vzdělání k UR.

Ve městě se nachází široké a stabilní spektrum NNO, které se zaměřují na všechny pilíře UR a různé cílové skupiny. Město pravidelně vynakládá finanční prostředky pro zajištění vzdělání k UR prostřednictvím fungujících NNO jako prostředku pro další vzdělávání obyvatel města. Pokud vznikne nová NNO, má neomezenou možnost vstoupit do procesu komunitního plánování, stát se partnerem ZM a MA 21, které se problematikou UR zabývá.

Hodnocení oponenta +1
Situace v oblasti NNO na území obce, které se zabývají VUR, je stabilní. Organizace se věnují všem cílovým skupinám na úzení obce z hlediska VUR. Obec reagovala na doporučení z minulého Auditu a provedla analýzu poskytovatelů VUR. V dalším období se na základě diskuze bude rozšiřovat hodnocení neformálního vzdělávání také o analýzu řešených témat ve vztahu k VUR. To zazní také v doporučení obci.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na území města se etabluje mnoho organizací,  které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a město je pravidelně podporuje zejména formou poskytnutí dotace.

Ekoinfocentrum Jihlavahttp://www.ekoporadny.cz/kraj-vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htm

Poskytuje jak základní informace, tak odborné poradenství pro přírodní zahrady, biozemědělství, biopotraviny, zelené úřadování, energetické úspory v domácnosti a na domě, nízkoenergetické a pasivní domy, zdravý životí styl, ochrana přírody. Provozuje knihovnu s literaturou týkající se pasivních staveb, životního prostředí, úspor energií apod. Každoročně se účastní osvětových kampaní – Den Země, Evropský týden mobility atd., pořádá Ozvěny Ekofilmu ve spolupráci s environmentálním centrem PodpoVRCH v ZOO Jihlava - http://www.zoojihlava.cz/cz/pro-zvidave/podpovrch/26-vzdelavani.

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost. 

ZOO Jihlava nabízí kromě turisticky atraktivního způsobu poznání přírody řadu akcí a aktivit, které přibližují jednotlivé ohrožené druhy a mezinárodní kampaně zdůrazňující jeden z důležitých úkolů lidstva, což je zachování genofondu rostlin a živočichů.

Cílem je radost z kontaktu se zvířaty, úcta k přírodě, porozumění životu zvířat a pochopení opodstatnění jejich existence.http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci

VŠPJ kromě akreditovaných studijních programů nabízí široké veřejnosti, podnikatelským subjektům a ostatním institucím kurzy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku, je zkouškovým centrem British Council a akreditovaným střediskem pro testování počítačové gramotnosti (ECDL).  Další poskytované služby jsou uvedené na webových stránkách http://www.vspj.cz

Na území statutárního města Jihlava funguje Dětský lesní klub Hájenka - rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Kromě denního provozu organizuje řadu dalších aktivit - http://www.hajenkazborna.cz/.

DDM Jihlava - http://www.ddmjihlava.cz/ V rámci této příspěvkové organizace města funguje řada zájmových kroužků/aktivit podporující vzdělávání pro udržitelný rozvoj – přírodovědný, rybářský, kynologický,  akvaristika apod., mimo jiné dětský klub Macík pro matky s dětmi. Základní myšlenkou je umožnit rodičům na MD a jejich dětem pohyb v dětském kolektivu a zapojit se do společných činností, které rozvíjejí vývoj dítěte zejména  ve  výtvarně-tvořivé činnosti, pohybových aktivitách, zpívání, cvičení, apod. DDM organizaje tématicky zaměřené dětské tábory, příměstské tábory, soutěže a turnaje apod.

Meruzalka – Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s Montessori pedagogika je výukový systém založený na přirozeném podněcování dětí k osobnostnímu rozvoji, které nejlépe ilustruje hlavní heslo Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Maria Montessori k němu dospěla na základě svého rozsáhlého, ze začátku lékařského výzkumu a praxe s dětmi.http://www.meruzalka.cz/

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. poskytuje sociální poradenství základní i odborné a půjčuje kompenzační pomůcky. Spolupracuje s ostatními organizacemi zdravotně postižených. Realizuje prodej drobných kompenzačních pomůcek (baterie do sluchadel) a pořádá aktivity pro veřejnost – výstavy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a prací osob se zdravotně postižením.http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/Jihlava.html

Studijní centrum BASIC. Pomocí specializovaného individuálního doučování pomáhá dětem, které mají potíže s učením. Přispívá k lepší kvalitě vzdělávání dětí a zlepšuje tak jejich budoucnost. V BASICu se jim dostane pomoci formou individuálního doučování, které cíleně zvládá problémy, které dítě v učivu má, a které výrazně ovlivní jeho další schopnost se učit a být ve škole aktivní. Dítě se učí studované látce skutečně rozumět a umět ji používat v životě. http://www.basic.cz/

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. www.aplavysocina.czSdružení všemi prostředky podporuje systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech: Podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS a inkluzívního vzdělávání;  organizování seminářů a konferencí o problematice PAS; spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky;  spolupráce s celonárodními organizacemi, které podporují prosazování práv osob s postižením; spolupráce na legislativních změnách v zdravotnické, sociální a školské oblasti;    podpora sociálních odborných programů pro osoby s PAS; další vzdělávání odborníků, kteří se podílí na péči o soby s PAS; zajišťování informovanosti veřejnosti; všechny aktivity, které směřují k podpoře cílové skupiny.

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.  www.pestalozzi.cz Centrum J.J.Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým
a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. www.centrumrodin.cz Nabídka služeb CPR Vysočina spadá do oblasti prorodinných aktivit v rámci primární prevence a do oblasti registrovaných sociálních služeb. Náplň činnosti CPR Vysočina:

 • Volnočasové a vzdělávací programy pro rodiče s dětmi;
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 • Dobrovolnické centrum;
 • Podpora náhradních rodin, doprovázení pěstounů;
 • Vzdělávací programy pro školy;
 • Kulturní a společenské akce.

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.  www.tyflocentrumjihlava.cz Posláním organizace je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány osobám s těžkým zrakovým postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat vzdělávací a volnočasové aktivity vedoucí ke smysluplnému vyplnění volného času, zmírňovat izolovanost a osamělost zrakově postižených osob, a zvyšovat počet kontaktů
s širokým sociálním prostředím.

Jihlavský spolek neslyšících  www.jihlava-un.eu Cílem spolku je: obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících občanů České republiky; účast na sociální rehabilitaci a integraci neslyšících, organizace a provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných aktivit, sloužících zájmům neslyšících; poskytování všech informací neslyšícím, aby bylo dosahováno v maximální možné míře rovnocennosti neslyšících občanů s ostatní veřejností; iniciace a posuzování legislativních aktů, dotýkajících se neslyšících.

Kamínek Jihlava, z.s.  www.pomskola.cz Účelem spolku je podpora a rozvoj vzdělávání a zájmové činnosti a volnočasových aktivit žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací a osvětové aktivity pro veřejnost, poradenská činnost pro rodiče žáků se zdravotním postižením.

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Město podporuje NNO formou grantových programů. Případně formou poskytnutí  zázemí pro jejich působení na území města.

Hodnocení oponenta +1

Na území obce působí celá řada organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Tyto organizace, jak vyplývá z prostudování jejich stránek, se zabývají poměrně širokou škálou témat UR pokrývajících jak oblast environmentální, tak oblast sociální a ekonomickou, resp. jejich překryvy. Jedná se buď o organizace, které poskytují různé typy osvětových programů pro občany, zároveň jim do určité míry umožňují se zapojit do běžných aktivit umožňujících rozvíjet řadu typů kompetencí. Zapojeny jsou dle informací auditu i vlastní analýzy stránek všechny věkové skupiny v obci. Dle údajů poskytnutých v otázce 7.2.3 analýza činností organizací z hlediska pokrytí všech podstatných témat UR a z hlediska zapojení cílových skupin v obci, nebyla provedena. Analýza by do budoucna pomohla k systematizaci informací o VUR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

1. Hájenka, o.s. - provoz střediska ekologické výchovy (programy pro MŠ a ZŠ) http://hajenka.koprivnice.org

2. Akademie třetího věku při Městské knihovně Kopřivnice www.kdk.cz

3. Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s.  - www.vanaivan.cz

4. Jóga v denním životě, o.s. http://www.joga.cz  - Jógacentrum Kopřivnice

5. čajovna Mandala - http://www.mandala-koprivnice.cz

6. Městská knihovna Kopřivnice - http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/

7. Armáda spásy , která provozuje Klub Kamarád http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/

Příspěvkové organizace města se problematikou udržitelného rozvoje také zabývají – MŠ Kopřivnice, DDM Kopřivnice (MC Klokan).

 

Náplň činností jednotlivých institucí:

 • Hájenka, o.s. – středisko ekologické výchovy,  zabezpečují činnost ekologické poradny pro občany Kopřivnice a okolí, poradna se posléze rozšířila i o poradenství mykologické. 
  Přímé aktivity v ochraně životního prostředí včetně péče o významné lokality v Podbeskydské pahorkatině (včetně návrhů plánů péče o ně, ochranu migračních cest obojživelníků, záchranné transfery zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mapování a odstraňování nepovolených skládek odpadů, mapování výskytu starých krajových odrůd ovocných dřevin).
  Připravují programy ekologické výchovy, besedy, přednášky, výstavy, semináře, terénní exkurze, soutěže a další aktivity (za dobu existence spolku pro více než 65 000 dětí, učitelů, studentů i širokou veřejnost) atd.
 • Akademie třetího věku - pořádaná Kulturním domem Kopřivnice, p. o., oddělením Městská knihovna, je koncipována jako zájmové semestrální studium, určené pro posluchače starší 55 let. Letní semestr 2016/17 zahrnoval tyto kurzy: Biologie trochu jinak - Mgr. Pavel Netušil, Trénování paměti - Lucie Kazlepková, Vybraná témata z kulturní antropologie a etnografie - PhDr. Václav Michalička, PhD., Čínská medicína v naší zahrádce - Virtuální univerzita třetího věku
 • Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. – provozovatel Skautského centra Vanaivan. To bylo vybudováno z prostředků Evropské unie a města Kopřivnice v průběhu let 2008-2011. Jeho posláním je posílit a podpořit rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit nejen skautů, ale i dalších neziskových organizací v regionu. Moderní vybavení budovy skautského centra a sportoviště přilehlého přírodního areálu tvoří dostatečné zázemí pro nejrůznější volnočasové, vzdělávací i komerční aktivity. S městem spolupracují např. tak, že nám Junák pomáhá organizovat akce pro veřejnost (seniory, rodiny s dětmi)  typu Pochod všech generací, Sportovní seniorské odpoledne či vzdělávání seniorů v práci na počítači Seniorkomp
 • Jóga v denním životě, o.s. - nabízí kurzy pro začátečníky i pokročilé, cvičení zaměřené na bolesti zad, cvičení pro seniory, kurzy prevence civilizačních onemocnění, cvičení pro mladší a starší děti, pořádají víkendové kurzy zaměřené na prohlubování znalosti jógových technik, znalosti filosofie jógy, na vegetariánské vaření. Připojili se k akci pořádané Městem Kopřivnice Férová snídaně, v parku E. Beneše nabízí cvičení každý čtvrtek od 17 do 18 hodin, za příznivého počasí od 6. července do 31. srpna pro širokou veřejnost. 
   
 • Čajovna Mandala – slouží jako komorní kulturní a coworkingový prostor, pořádají výstavy, koncerty a přednášky na různá témata, osvětové akce,…
 • Městská knihovna Kopřivnice – mimo vlastní činnost knihovny je organizátorem Akademie třetího věku, pořádá řadu přednášek a vzdělávacích akcí pro MŠ, ZŠ i širokou veřejnost. Zapojila se např. do projektu Čtení pomáhá – unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti (www.ctenipomaha.cz), provádí charitativní činnost (sbírka vršků pro Jiříčka,  háčkování a pletení pro miminka v inkubátorech).
 • Armáda spásy – nízkoprahový Klub Kamarád - poskytuje bezpečné a podněcující prostředí k trávení volného času, je kontaktním místem, kde mohou uživatelé sdílet nejen své problémy, ale také individuální zájmy. Klub nabízí socioterapeutické činnosti, volný i řízený program. Pracovníci poskytují uživatelům intervence v problémových a rizikových tématech. Služba je poskytována anonymně. Posláním této sociální služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy vytvořením příznivých podmínek, které napomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Poskytnutím bezpečného prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím aktivit napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Spolupráce města s Armádou spásy je nejen v provozu Klubu Kamarád, ale zejména v oblasti udržitelného rozvoje ve shromažďování a sběru starého šatstva a obuvi, kdy ve městě jsou instalovány kontejnery

Co se týká organizací, které poskytují poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel, obec podporuje formou dotací Občanskou poradnu, která má kontaktní místo v Kopřivnici, zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, Ostrava. Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů a nezaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a také v oblasti dluhové problematiky (řešeno nejčastěji), kde pomáhá při vyjednávání s věřiteli a exekutory a pomáhá při sepisování návrhu na insolvenci.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poskytuje sociální práci a sociálně právní poradenství. Pravidelně  každoročně organizuje Dny sociálních služeb, aby občany informovalo o možnostech péče ve městě. (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=poskytovatele-socialnich-sluzeb-se-prezentovali-pred-kdk&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20957).

Odbor v oblasti péče o nejstarší generaci každoročně spolupracuje na organizaci  4 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech Mniší a Vlčovice, provádí návštěvy seniorů z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – každoročně je předáno celkem cca 40 dárkových balíčků k Vánocům s individuálních přáním každému z nich. Dále odbor zrealizuje cyklozájezdy pro seniory.V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici a společného klubu Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty, připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod. Od roku 2012 odbor organizuje celoroční aktivizační programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior“. Tento program obsahuje vzdělávací aktivity (Akademie třetího věku, trénování paměti, seniorcomp), jednorázové besedy, přednášky, výstavky, sportovní aktivity a společensko-kulturní akce.

(http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-budou-i-letos-setkavat-na-akcich&clanek=20395)

Město je zřizovatelem organizace, která poskytuje sociální služby, samo poskytuje prostřednictvím org. složky službu nízkoprahového denního centra (od 1.1.2017 tuto činnost předalo NNO Armáda spásy) a podporuje další organizace jak na území města, tak mimo něj, pokud poskytují služby občanům města a to prostřednictvím dotačního programu.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. – zřizováno městem Kopřivnice; zastřešuje poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice; provozuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, odlehčovací služby, rehabilitace, stravovnu, azylový dům s noclehárnou a denní stacionář pro dospělé občany se zdravotním a mentálním postižením http://www.sssmk.cz/

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. poskytuje na území města od roku 2009 služby odborného sociálního poradenství -  Občanskou poradnu, která poskytuje široké sociálně právní poradenství. V r. 2013 rozšířena činnost o 1 den na základě zvýšené poptávky po službě. Dále organizace poskytuje  od roku 2011 službu Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením. Služba vznikla na základě potřeby vyjádřené v prvním kom. plánu sociálních služeb.

Z. s.“ Máš čas?“ – provozuje nízkoprahové denní centrum Racek pro osoby bez přístřeší. Usilují o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici. Služba vznikla v roce 2010. Cíle:Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici jsou minimalizována  prostřednictvím služby; uživatelé služby aktivně řeší svou situaci; uživatelé získávají ekonomickou nezávislost; situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována.Zařízení je nízkoprahové, usilujeme o minimalizaci bariér, které by bránily potencionálním uživatelům službu využít. Pomoc je realizována přímo nebo zprostředkovaně. Kontakt pracovníků s klienty je postaven na svobodném a dobrovolném rozhodnutí ze strany klienta vstoupit do interakce s pracovníkem.

http://ndcracek.koprivnice.org/

Klub Kamarád – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let v Kopřivnici, více info viz výše. Od 1.1. je služba předána NNO Armáda spásy (http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/).

Renarkon, o.p.s. – poskytuje soc. službu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách, nově od r.2017 i pro osoby závislé na alkoholu a gamblerství. V roce 2013 rozšířila organizace svou činnost i o poradenství místo pro rodinné příslušníky, známe atd.

 

Kopřivnické noviny poskytují aktuální informace v oblasti sociálních služeb – např: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=socialni-sluzby-ve-meste-priblizuje-specialni-kalendar&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=13605, http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=diskuze-s-odborniky-osvetlila-nabizene-socialni-sluzby&clanek=15719,http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=odbornici-na-bezdomovectvi-potvrdili-ze-socialni-sluzby-jsou-ve-meste-zadouci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11854

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Tyto organizace se zabývají širší činností než jen vzděláváním pro UR. Obec se doposud nezabývala vyhodnocením jejich činností.

Hodnocení oponenta +1

Obec výčtem prokazuje, že na území obce pracuje celá řada organizací, které se zabývají vzděláváním veřejnosti v široké škále témat, která se mj. dotýkají také UR. Lze považovat za pozitivní, že vzdělávání se snaží dotknout všech skupin obyvatelstva a to včetně skupiny seniorů a lidí ohrožených sociálním vyloučením.Do budoucna lze doporučit podrobnější analýzu činností organizací s ohledem na témata UR, který se v oblasti osvěty věnují. Na základě této analýzy by mohla být vytypována silná a slabá místa VUR a město by mohlo zacílit svou podporu právě do identifikovaných slabých míst.

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu obce pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

NNO je ve městě mnoho a město podporuje jejich činnost jak pomocí přímých dotací na činnost, tak i pomocí dotačních programů, které město vyhlašuje vždy na začátku kalendářního roku. Aktuálně:
Dotační program Zdravého města Litoměřice
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2018
Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" pro rok 2018
Program podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2018

https://www.litomerice.cz/dotace

Prostory k pronájmu jsou poskytovány např turistikým oddíům  mládeže,  ochotnickým divadelním souborům a kulturním spolkům. Tyto organizace se podílí na osvětových akcích.
Je zavedená funkční síť spolupráce - v rámci obastí, komise ZM a komunitního plánování.
Snahou města je větší zapojení podnikatelského sektoru.

Město Litoměřice rovněž podporuje významnou měrou činnosti sportovních klubů a oddílů ve městě, a to formou dotačního programu "Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích".

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/dotace/2018/sport_celorocni_cinnost/Pravidla_poskytovani_podpory.pdf

 • 7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO

2015- 2018 každoročně:
ZM a MA 21 - 150 tis. Kč/rok
Fair trade - 40 tis Kč/rok
Sport pro zdraví, sport pro všechny - 150 tis. Kč/rok
Volný čas - 100 tis. Kč/rok

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město deklaruje dostatečnou podporu  organizacím na svém území i. Oproti minulému Auditu přibyl dotační program podporující specificky fairtradeové aktivity a aktivity k tématu globální odpovědnosti ve městě.

To je jistě krok žádoucím směrem. Pozitivně lze také hodnotit stabilní finanční podporu, jejíž objem se mezi lety 2015 -2018 nesnižoval.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci grantů a dotací města není vyčleněn samostatný bod, který by řešil pouze oblast vzdělávání. Zájemci mohou podat žádost, kde vzdělávání pro UR bývá i součástí.

V rámci grantů Zdravého města a MA21 si mohou zájemci podat žádost jak do oblasti životního prostředí, tak oblasti sociální či vzdělávací. V žádostech se objevují přírodovědné vycházky spojené s výkladem, besedy s odborníky na téma UR, spolupořadatelství akcí, které bývají součástí kampaní Den Země, Dnů zdraví, ETM a EDBA apod. V roce 2016 bylo do témat grantů přidáno téma Globální zodpovědnosti a podpora dobrovolnictví.

Vypisování grantů:
2011 - 200.000 Kč
2012 – 200.000 Kč

2013 - 171.000 Kč

2014 - 200.000 Kč

2015 - 200.000 Kč

Dotace (ostatní a přímé vztahující se k UR):
2011 - 2.080.000 Kč
2012 – 2.142.500 Kč

2013 - 2.009.500 Kč

2014 - 1.854.000 Kč

2015 - 2.119.000 Kč

NNO čerpají i tzv. přímé dotace, které slouží pro jejich existenční zajištění (NNO zaměřené na sociální a ekologickou tematiku).

Granty Zdravého města a MA 21 - Počet žádostí/Počet přidělených grantů
2009 16/11
2010 16/14
2011 24/14
2012 20/14

2013 14/10

2014 12/12

2015 15/12


Přidělenými granty na vzdělávání k UR bylo zasaženo 22,22% obyvatel města Chrudim (dle specifikace cílových skupin v žádostech).

Přímé dotace - Počet žádostí/Počet přidělených přímých dotací
2009 12/10
2010 17/12
2011 14/13
2012 15/15

2013 14/13

2014 13/13

2015 13/13

příloha - seznam dotací přímých 2013 - 2015

 • 7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?

Hodnota indikátoru:

Granty Zdravého města a MA 21
2009 16/340.000 Kč
2010 16/250.000 Kč
2011 24/200.000 Kč
2012 20/200.000 Kč

2013 10/171.000 Kč

2014 12/200.000 Kč

Přímé dotace
2009 12/3.101.000 Kč
2010 17/3.320.000 Kč
2011 14/2.980.000 Kč
2012 15/2.309.500 Kč

2013 13/1.946.500 Kč

2014 12/1.746.500 Kč

2015 13/1. 751.500 Kč

 

Sebehodnocení +1

Je zachována podpora NNO a dalších institucí pro rozvoj principů UR.

Město podporuje vybrané NNO - dle potřebnosti - přímými dotacemi, které mají tyto organizace na provoz, překlenutí doby, než mají přiděleny národní či evropské finance.

Hodnocení oponenta +1
Obec stabilně podporuje NNO v jejich činnosti. Dle zjištění na místě objem poskytovaných finančních prostředků souvisí s možností získat další finanční zdroje národní či mezinárodní.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Dotační program Projektu Zdravé město Jihlava (ZM) je vytvořen s cílem podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město (dále PZM) a místní Agenda 21 (dále MA21). Dotační program Zdravého města Jihlavy je systém finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města a MA21 dílčí akcí, aktivitou či programem, a to na základě zpracovaného projektu. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20.000 korun. Jeden subjekt může podat maximálně 2 žádosti. Každoročně je vypisována Výzva na podávání projektů. V letech 2013 – 2015 bylo na každý rok alokováno z rozpočtu města 200 000 korun, v roce 2016 došlo z důvodu velké zájmu k navýšení na 300 000 korun a stejně tak v roce 2017.  Seznam podpořených projektů za jednotlivé roky v rámci PZM a MA21 je kompletně uveřejněn na webu Zdravého města - https://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

Na webu jsou dále uveřejněna Pravidla a Výzvy pro podávání žádostí pro jednotlivé roky, kde jsou popsány vazby na PZM a MA21, tedy i na aktuální potřeby v rámci udržitelného rozvoje statutárního města Jihlavy. V roce 2016 jsme na doporučení a ve spolupráci Cenií upravili Pravidla a Výzvu pro čerpání dotací v rámci PZM a MA21 pro rok 2017, aby byla posílena vazba mezi komunitním plánováním ve městě (Fóra zdravého města, kulaté stoly apod.).

Citace z Pravidel, bod 2:

Podporované aktivity:

Podporovány budou společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které:

 • propagují Zdravé město Jihlava
 • uplatňují principy trvale udržitelného života
 • podporují toleranci a snižování předsudků
 • posilují pocit sounáležitosti s městem
 • posilují zapojování občanů do veřejného života
 • propagují zásady zdravého životního stylu
 • vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, s možným podílem dětí a mládeže na tvorbě programů
 • jsou součástí kampaní Zdravého města

Návrh na konkrétní dotační témata zpracuje na daný rok Komise PZM a MA21. Při výběru témat vychází především z dokumentů Zdravého města a MA21 a výsledků anket a veřejných projednávání.

Základní dokumenty:

 • Plán zdraví a kvality života
 • Desatero problémů Jihlavy (problémy vzešlé z veřejné diskuse)
 • Desatero problémů Jihlavy očima žáků a studentů jihlavských základních a středních škol (problémy vzešlé z veřejné diskuse)
 • výsledky veřejných projednávání a besed s občany
 • výsledky anket
 • Plán zlepšování
 • Zdravotní plán města Jihlavy
 • Audit udržitelného rozvoje

O vyhlášení Výzvy a rozdělení dotací je veřejnost informována prostřednictvím webu ZM např. https://www.jihlava.cz/zdrave-mesto-jihlava-rozdelilo-penize/d-518787/p1=103430, Novin Jihlavské radnice např. http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2016-12/12jr10.pdf, http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2017-02/02jr03.pdf.

 

 • 7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?

Hodnota indikátoru:

r. 2016 – 300 tis. Kč

r. 2013 – 2015 – 200 tis. Kč/rok

V rámci agendy „Zdravé město“ je možné čerpat dotace na tuto oblast http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

 

 

Sebehodnocení +1

možnost čerpání dotace v rámci agendy „Zdravé město“

Hodnocení oponenta +1

Zdravé město Jihlava poskytuje dotace na různé typy projektů. Řada z nich cílí na zvýšení povědomí o udržitelném rozvoji (realizováno různými metodami). Zájem o získání grantu ze strany NNO byl městem reflektován a v roce 2016 došlo k navýšení celkové částky pro podporu daných projektů. Výše podpory zůstala ve stejné výši také pro rok 2017. Objem prostředků dané podpory umožňuje podporu většiny projektů žádajících o dotaci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Existuje dotační program Zdravého města Kopřivnice s každoročně vyčleněnou částkou 30.000,- Kč, který podporuje tyto aktivity.

Dále je možno využít dotačního programu OŠKS – Program na podporu kultury a osvětové činnosti.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

V rámci dotačního programu Zdravého města Kopřivnice bylo v loňském roce podáno 5 žádostí, z toho 4 byly podpořeny, 5. žádost MŠ a ZŠ Motýlek nesplňovala podmínky programu, takže tato žádost byla zamítnuta.

V rámci programu „OŠKS – program na podporu kultury a osvětové činnosti“ byly v loňském roce podpořeny  všechny žádosti, které splňovaly podmínky vyhlášeného dotačního programu.

Pro úplnost  přikládám tabulku podávající přehled o počtu organizací požadujících podporu projektů v jednotlivých dotačních programech  města v průběhu posledních 6 let.

Program         

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Mládež a sport

33

41

34

33

33

30

Kultura

22

27

26

20

23

17

Zdravé město

9

4

4

2

4

2

*Příjem žádostí na akce ještě není v letošním roce uzavřen, takže to nejsou konečná čísla.

Splňují-li žadatelé kritéria vyhlášeného programu, podporu dostanou, i když ne vždy v takové finanční výši o jakou žádali.

V rámci individuálních dotací je možno žádat v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a mezinárodních vztahů. Žádost vyloženě zaměřenou na VUR jsme zatím neregistrovali.

 • 7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Současný rozsah se jeví dostačující, neregistrujeme větší zájem o finanční podporu z rozpočtu města.

Z programu Zdravého města byly v roce 2016 podpořeny 4 organizace (Lesní školka, Smiling Dog, z.s., projekt „Hrajeme si a pomáháme“ MŠ Kopřivnice a projekt „Mezinárodní seznamka“  ZŠ Floriána Bayera)

Hodnocení oponenta +1

Město dokládá podporu organizacím v podobě peněžních prostředků. Uvádí, že podpořeny jsou v obci téměř všechny organizace, žádající o podporu, pokud splní formální požadavky. Z ukázek je zřejmé, že řada z nich realizuje programy spojené s tématy UR. Za zvážení nicméně stojí, po vypracování analýzy VUR v oblasti NNO, vypsání cílených grantů týkajících se těch témat VUR, která jsou prozatím zastoupena marginálně, či vůbec.

7.2.3 Pokud v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nejsou, snaží se obec nějakým způsobem podpořit jejich vznik?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve městě NNO tohoto druhu existují a jsou z rozpočtu města finančně podporovány.

 • 7.2.C Podpora vzniku nevládních neziskových organizací. ?
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje jejich rozvoj a činnost formou přímých pobídek a grantů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

 Město konstatovalo, že organizací působících na území města je dostatek a jsou rovněž finančně podpořeny. Z vlastní analýzy struktury aktivit organizací vyplývá, že pokryta je řada důležitých témat UR. Řadu témat prosazuje rovněž město samo. 

Důležitý by pro město byl již jednou zmiňovaný monitoring činností organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání a z toho plynoucí analýza. To by napomohlo zmapovat reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta. Obec by tak mohla iniciovat buď rozšíření agendy NNO stávajících nebo podpořit vznik organizace nové, pokud by to bylo žádoucí.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

NNO je ve městě dostatek, město podporuje jejich rozvoj a činnost formou přímých dotací nebo grantových či dotačních schémat.

Ve městě je 63 organizací působících v rámci VUR. Domníváme se, že počet těchto organizací je v současné chvíli dostačující, svými porgramy pokrývají všechny cílové skupiny.

 • 7.2.C Podpora vzniku nevládních neziskových organizací. ?
Hodnota indikátoru:

Město v současné době nemá s ohledem na síť fungujících NNO potřebu podpory vzniku takových nových subjektů.

Sebehodnocení +1

Ve městě je 63 organizací působících v rámci VUR. Pokrývají všechny cílové skupiny.

Hodnocení oponenta +1
Prokázáno na základě analýzy stakeholders - subjektů poskytujících VUR.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

NNO je ve městě dostatek (viz. otázka č. 7.2.1), město podporuje jejich rozvoj a činnost formou přímých dotací nebo grantových či dotačních schémat.

Ve sledovaném období nebyla analýza činnosti a programů NNO souhrnně realizována.

V rámci tvorby strategie kultury a cestovního ruchu. která bylo pro město zpracována v roce 2016, byla provedena analýza tematicky zaměřených NNO. Pro tuto analýzu byly využity údaje z přehledu NNO viz příloha. 
 

 

Příloha: nno_jihlava.xls
 • 7.2.C Podpora vzniku nevládních neziskových organizací. ?
  Město v současné době nemá s ohledem na síť fungujících NNO potřebu podpory vzniku takových nových subjektů.

 

 

Sebehodnocení 0

město nemá  potřebu, počet NNO je dostatečný

Hodnocení oponenta 0

Obec dokládá, že počet NNO zabývajících se problematikou UR je dostatek. V rámci tvorby strategie kultury a cestovního ruchu byla provedena analýza NNO na území obce. Dalším krokem by měl být výběr organizací s přímou vazbou na VUR a analýza jejich programů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město podporuje rozvoj organizací zaměřených na udržitelný rozvoj. V současné době je NNO ve městě dostatek.

Existující organizace pokrývají svou nabídkou veškeré věkové skupiny obyvatel (od předškolních dětí až po seniory).

 • 7.2.C Podpora vzniku nevládních neziskových organizací. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Současný rozsah je dostačující.

Hodnocení oponenta 0

Z odpovědí na otázky 7.2.1, resp. 7.2.3 vyplývá, že na území obce pracuje celá řada organizací, která se do větší či měnší míry zabývá vzděláváním směřujícím k UR a pokrývá zájmy všech cílových skupin v obci. Důležitá by pro město byla již zmiňovaná analýza, která by zmapaovala reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta. Obec by tak mohla iniciovat buď rozšíření agendy NNO stávajícíh nebo podpořit vznik organizace nové, pokud by to bylo žádoucí.

7.2.4 Podporuje obec vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zdravé město Litoměřice spolupracuje při organizaci kampaní a osvětových akcí s partnery místními, národními i mezinárodními. Zprostředkovává spolupráci mezi místními NNO, veřejným i podnikatelským sektorem jako například:

Podnikatelský sektor: Horejsek s.r.o., Norská móda, Bike, skate and scooter Tschakert, Regionální televize Litoměřicko24, Fér kafe; Ovocnářská unie Severočeského regionu; Meloun - ani jeden obal,

Veřejný sektor: Městská policie, Policie ČR, Knihovna K. H. Máchy, DDM Rozmarýn, základní a střední školy, Centrum dopravního výzkumu;

NNO: Národní síť Zdravých měst, Domov U Trati, Český červený kříž, Adélčin dvoreček, Středisko ekologické výchovy SEVER, ShineBean,

a další.

 • 7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Snahou kampaní ZM je vytváření partnerství a spolupráce mezi všemi subjekty navzájem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město deklaruje síťování mezi institucemi. To se projevuje zejména ve spolupořádání akcí, které se týkají UR. Na těch se podílí jednak přímí proponenti konceptu UR (např. Středisko EV Sever, organizace ShineBean či FérKafé. Účastní se jich však i další organizace z podnikatelského i veřejného sektoru. Provázanost aktivit je patrná také z dalších dat - otázky 7.1.1., 7.1.5 a 7.2.1

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Snahou města je podporovat partnerství mezi organizacemi. Připravujeme i společná setkání škol, NNO a dalších organizací. V sociální oblasti – k problematice domácího násilí jsme zorganizovali i odbornou konferenci, jejímž výsledkem bylo navázání spolupráce mezi NNO, MěÚ, MP a PČR, soudci.
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/konference.html#Domací násilí

Výsledkem této konference bylo nastavení trvalé systematické spolupráce dotčených organizací.

Při práci sociálně právní ochrany dětí využíváme moderní nástroje v sociální práci – např. případové konference (na konkrétním případu spolupracuje SPO, NNO, škola, psycholog apod.)

Komunitní plánování sociálních služeb, veřejná setkání v rámci projektu Zdravé město a MA 21 jsou platformou pro vzájemnou spolupráci.

Město podporuje činnosti těchto subjektů např. formou bezplatného poskytování prostor pro jejich činnost; dále formou zařazení do propagace a reklamy jejich činnosti na webu města a na stránkách měsíčníku Chrudimského zpravodaje (měsíčníku chrudimské radnice).

Síť: Koalice nevládních organizací Padrubicka (KoNeP) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporují Pardubický kraj a Evropská unie: http://www.konep.cz/

V oblasti sociálních služeb funguje Komunitní plán, ve kterém spolupracují organizace zabývající se sociální oblastí. Každý rok je provedena aktualizace formou Akčního plánu. Přístup je na webových stránkách města: http://www.chrudim.eu/

Case management - v Chrudimi je vytvořen systém vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou. Společně se domlouvají na jednotném postupu práce s konkrétním klientem na dodržování tohoto postupu a na pravidlech vyhodnocování. Rodina ohrožená nepříznivou životní situací není většinou schopna sama situaci bez pomoci vyřešit.

Case management lez definovat jako:

 • případovou sociální práci
 • koordinovanou péči o klienta v síti sociálních služeb
 • spolupráci v síti sociálních služeb ve prospěch klienta

Dalším příkladem vytváření partnerství je tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim (MAP). Jde o participativní zapojení škol do přípravy strategických plánů pro vzdělávání v rámci ORP. Vytvářejí se tam nová partnerství. Do procesu by měly být zapojeny i další organizace působící v oblasti výchovy a vzdělání (NNO). http://maporpchrudim.cz/?page_id=2291

Některé z chrudimských škol jsou zapojeny do projektu Technohrátky - Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Střední průmyslová škola Chrudim a SOŠ a SOU Chrudim.

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky/C%C3%ADle-projektu-TECHNOhr%C3%A1tky.

Cíle projektu TECHNOhrátky:

 • Popularizace technických a odborných oborů vyučovaných středními odbornými školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu a studium osvětovou i zábavnou formou.
 • Detailní představení čtrnácti vybraných středních odborných škol v Pardubickém kraji, které nabízejí studium stipendijně podporovaných oborů.
 • Obecné zvýšení informovanosti o technických profesích i možnostech jejich studia pro žáky základních škol a jejich rodiče.
 • Podpora potřeb regionálního trhu práce a rozvoje zaměstnanosti v Pardubickém kraji.
 • Zapojení regionálních firem – významných zaměstnavatelů – do aktivit souvisejících s kampaní.
 • Zvýšení informovanosti i odborné způsobilosti kariérních a výchovných poradců bezprostředně ovlivňujících u žáků základních škol volbu budoucího povolání.
 • Propagace technických a odborných oborů i řemeslných profesí prostřednictvím spolupráce s dalšími významnými institucemi v Pardubickém kraji – místní samosprávou, Hospodářskou komorou, Úřady práce, Svazem průmyslu a dopravy ČR, profesními sdruženími (cechy) atd.
 • Organizací kulatých diskusních stolů se všemi relevantními cílovými skupinami přinášet náměty, aktivity a další řešení vedoucí ke zvyšování zájmu žáků základních škol o technické a odborné vzdělávání v regionu.
 • Prosazení a zviditelnění tématu technického vzdělávání v rámci regionálních médií a jejich prostřednictvím ovlivňovat veřejnost i rodiče žáků základních škol.
 • Prezentace odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje a Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje jako aktivních iniciátorů programů podporujících výuku technických a odborných oborů v souladu s požadavky vycházejícími z aktuálních potřeb trhu práce v regionu.

Přínos Technohrátek spočívá tedy i v posílení místní ekonomiky.

V březnu proběhlo společné setkání všech organizací, které nabízejí služby v oblasti ochrany životního prostředí a Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Cílem setkání bylo vzájemné poznání a nastavení vzájemné spolupráce.

 • 7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
Hodnota indikátoru:

Město zabezpečuje fungování Komunitního plánu. Počet zapojených subjektů se mění podle aktuálního zájmu organizací.

Sebehodnocení +1

Síťování - především v sociální oblasti funguje ve městě již delší dobu a má pozitivní vliv pro klienty.

Hodnocení oponenta +1
Obec má vypracovaný kvalitní plán komunitního plánování a síťování váže na něj. Dobrá vazba existuje také mezi NNO a školami, kde se partnerství hodně dotýká právě VUR. Obec se však také snaží o vytvoření vazby mezi školami a místními podnikatelskými subjekty, i mezi školami navzájem. Zde existuje vazba mezi udržitelnou ekonomikou v místě a vzděláváním. Partnerství se také tvoří v rámci MAP.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci kampaní ZM - http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=89130 Zdravé město Jihlava spolupracuje při organizaci kampaní a osvětových akcí s partnery místními, národními i mezinárodními. Zprostředkovává spolupráci mezi místními NNO, veřejným i podnikatelským sektorem (viz. závěrečné zprávy z kampaní umístěny na webu).

Síťování v rámci města probíhá také mezi městem a školami - v rámci projektu Otevřená škola a projektu MAP pro ORP Jihlava viz bod 7.1.1.

Odbor životního prostředí spolupracuje s NNO při přípravě osvětových akcí, dále na ekologické výchově a osvětě. NNO se zapojují i do vedených správních řízení zejména v oblasti kácení dřevin, ale zapojují se i do přípravy koncepcí. Jde zejména o mapování druhů na přírodě blízkých plochách, návrhy dalšího využívání, v současnosti je takových příkladem například realizace přírodní učebny při ZŠ Březinova – Demlova, kde probíhá úprava ploch městské zeleně tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro obojživelníky, kteří zde budou moct trvale existovat a plocha pak může sloužit jako praktická ukázka pro děti. Dále se NNO starají o biologicky cenné plochy ve vlastnictví města (například Pístovské mokřady), pomáhají při realizaci managementu významných krajinných prvků či cenných ploch zeleně. Spolupráce s NNO – statutární město Jihlava podporuje jednorázové akce, činnost i projekty rámci grantů  http://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558/p1=103473, dále ke spolupráci dochází při sestavování strategických plánů / IPRÚ, Kulturní strategie, ……

Podnikatelský sektor - při sestavování strategických plánů / IPRÚ, Kulturní strategie…/, pravidelná  setkání na Hospodářské komoře - informace o rozvojových aktivitách města, apod.

 • 7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
Sebehodnocení +1

?Město podporuje vytváření sítí mezi institucemi.

Hodnocení oponenta +1

Město podoruje síťování mezi organizacemi. V centru tohoto síťování stojí zpravidla město samo tím, že jsou zástupci NNO, či podnikatelského sektoru zaangažováni do tvorby strategických plánů a dalších rozvojových aktivit obce. Síťování mezi NNO navzájem, či síťování mezi školami a podnikatelským sektorem či podnikatelským sektorem a NNO město nedokládá a je zde potenciál k rozvoji.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzhledem k rozdílnému zaměření cílových skupin jednotlivých organizací se jedná o nesystematické partnerství.

Více organizována je spolupráce u subjektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu (např. MŠ či ZŠ a DDM, Hájenka, knihovna Kopřivnice apod.).

V rámci MAP ORP Kopřivnice začíná vznikat užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty, na oblasti UR se chceme více zaměřit v 2.polovině roku 2017 (sdílení zkušeností, předávání dobré praxe apod.).

V rámci MAP jsou zapojeny nejen školy (ředitelé, pedagogové), ale také zástupci měst v ORP Kopřivnice (starostové či místostarostové obcí), zástupci neformálního vzdělávání (DDM, neziskovky)  i rodiče a snažíme se zapojit i zástupce firem, kterých je zatím málo. Naším cílem je vytvořit fungující síť  a pravidelným setkáváním propojit zmiňované subjekty, ale jsme opravdu v začátcích, takže uvádím, že doposud byla spolupráce mezi organizacemi nesystematická, nahodilá, občasná. S vytvořením pracovních skupin MAP začíná být tato spolupráce systematičtější, všechny zúčastněné subjekty vnáší do oblasti vzdělávání v ORP své pohledy, přání, možnosti,…a tím dochází k účelnějšímu propojení jednotlivých aktérů a společnému směřování v oblasti vzdělávání. Místní akční plán se zabývá vzděláváním komplexněji, není zaměřen pouze na udržitelný rozvoj, ale tato problematika je samozřejmě jeho součástí, mezi hlavní témata a zaměření pracovních skupin patří např. čtenářská a matematická gramotnost.

Propojení s místními podniky funguje zejména mezi SOU, SOŠ a VOŠ  s firmou Tatra a dalšími (Brose, Erich Jaeger) – začíná se zavádět tzv. duální vzdělávání, firma BROSE i další se aktivně zapojují do některých akcí města a podporují určité oblasti (např. firma BROSE financuje každoročně vybraný kulturní program pro základní školy, finanční příspěvek na akce jako je např. Běh rodným krajem Emila Zátopka, finanční podpora pro síť cyklostezek, dětské hřiště v Lubině  apod.).

Pravidelné setkávání zástupců firem, Úřadu práce, škol a zástupců města  (vedení + vedoucí odborů rozvoje města a školství) probíhá na radnici v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů – 4 x ročně.

Zástupci škol a DDM se setkávají  na pravidelných poradách, které pro ředitele (zástupce) pořádá OŠKS 1 x za 2-3 měsíce a kde je prostor i pro sdílení nápadů a domlouvání spolupráce. V případě zájmu jsou zvány a vítány i další organizace, které prezentují své nabídky a možnosti spolupráce se školami. Zpravidla na každé poradě se takto objeví 1-3 hosté s různými podněty. Společná témata vzdělávání, možnosti spolupráce  apod. jsou momentálně  komplexněji řešena v rámci setkávání pracovních skupin MAP.

 • 7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
  částečně
Sebehodnocení +1

Zatím  nesystematické.

Hodnocení oponenta +1

Síťování organizací v rámci obce probíhá díky MAP, kterého se mají možnost účastnit důležití zástupci vzdělávání v obci včetně nevládních organizací a podnikatelského sektoru. Město uvádí, že spolupráce je teprve v počátcích, představuje nicméně dobrý základ pro spolupráci do budoucnosti, což je pro rozvoj města, vzdělávání i VUR velice podstatné.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město a jednotlivé odbory MěÚ společně s NNO organizují osvětové akce na školách i pro širokou veřejnost. Odborná pomoc je k dispozici webových stránkách. Město realizuje jak vlastní akce prostřednictvím svých odborů MěÚ, zároveň poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Individuálně akce nejsou vyhodnocovány z hlediska dopadu na obyvatele. Hodnocení je prováděno v rámci pravidelných ECI dotazníkových šetření. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláků až po seniory.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město v auditu uvádí širokou škálu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá. Zaměřuje se v nich na všechny cílové skupiny a klade důraz na mezigenerační spolupráci. Spokojenost občanů s těmito akcemi se zvyšuje a to navzdory skutečnosti, že osvětové akce obecně nevnímají jako zásadní. Systém poradenství k UR se ze strany města zaměřuje zejména na praktické potřeby občanů – vyřízení jejich potřeb, které souvisí s oblastí ŽP, resp. okrajově UR. Je však možno využít alternativ – Síť ekologických poraden STEP.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stabilně dobrá situace v oblasti a zlepšující se trend spokojenosti obyvatel s kvalitou osvětových akcí.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení +1

Fórum mladých je hodnoceno pozitivně žáci jsou vedeni k samostatnému a věcnému projevu žáků.

Hodnocení oponenta +1

Město prokazuje, že v oblasti "Vytváření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice UR a jeho realizace" je situace dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Město předkládá širokou škálu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá. V obci je vyvinut systém poradenské činnosti (částečně zajištěna municipalitou, částečně NNO působící na území obce). Pokryty jsou všechny cílové skupiny v obci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení +1

Doposud program nebyl systematický. Se zavedením Místního akčního plánu ORP Kopřivnice se situaci podařilo zlepšit a nastartovat tak vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Město prokazuje, že v oblasti "Vytváření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice UR a jeho realizace" je situace dobrá a systém je na úrovni města relativně stabilizovaný. Obec nedisponuje strategickými dokumenty, kde je VUR přímo zakotvené. Město předkládá širokou škálu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá. Tyto aktivity jsou k dispozici všem cílovým skupinám v obci.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.3.1 Zajišťuje obec systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Individálně v rámci školního vzdělávací programu mateřských a základních škol, během kampaní a projektů Zdravého města Litoměřice - viz aktivity Zdravého města.

Město Litoměřice je partnerem MAS České středohoří, z.s., se sídlem v Ploskovicích při realizaci programu MAP rozvoje vzdělávání v rámci ORP Litoměřice.

Kompletní informace na webu: http://maplitomericko.cz/.

Podpora Fair trade městem

• podpora etického obchodu je součástí Strategického plánu rozvoje města Litoměřice z roku 2012 - Rozvojová oblast "E" Litoměřice - odpovědné, kvalitně a efektivně řízené město"
Cíl EIV. Rozvíjet komunikaci a práci s veřejností pomocí mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21 viz:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf
• město získalo v září  2011 certifikát Fairtradového město Litoměřice. 
•od roku 2014 město finančně přispívá na akce etického obchodu prostřednictvím grantového systému "Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích - aktuálně částkou 40 tis. Kč/rok
• na jednání Rady města, jednání  vybraných odborů, poradách, akcích Zdravého města Litoměřice a v některých příspěvkových organizacích jsou nabízeny fairtradové výrobky. Pravidelně se  v Litoměřicích uskutečňujě piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně Na Zemi a další akce, viz: http://komplanlitomerice.cz/articlesection/planovane-akce-fairtrade/8/35/0
V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo z rozpočtu města mimořádnou částku 50 000 Kč na podporu ZŠ Ndere v Keni a následné roky ji již začlenilo do svého rozpočtu.
Město LItoměřice publikuje na svých webových stránkách také seznam všech fair trade provozoven viz : http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0z

https://www.litomerice.cz/aktuality/3960-i-v-litomericich-se-sejdou-lide-na-pikniku-aby-podporili-fair-trade

https://www.litomerice.cz/aktuality/5135-seniori-se-bavi-o-fairtrade-maji-fairtradovou-kantynu

 • 7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR ?
  ANO

Hlavní partner projektu MAP ORP Litoměřice I., od června 2018 i MAPII.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město a jednotlivé odbory MěÚ společně s NNO organizují osvětové akce na školách i pro širokou veřejnost.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Ve Strategickém plánu rozvoje města Litoměřice je patrná snaha města o rozvoj kvalitního vzdělávání s dobrým uplatněním na trhu práce, které udrží lidi v místě (viz Cíl CI). Zavádí proto spolupráci s podnikatelskými subjekty. To odpovídá části definice uvedené v Metodice UR. V Cíli E IV je to pak podpora faitrade městem. Specificky VUR ve strategických dokumentech zmíněno není.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Oblast VUR je zachycena v novém Strategickém plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030 (SPURCH) v Rozvojové oblasti C - Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity), Cíl C.1 - Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) a

Rozvojové oblasti B - Environmentální oblast (životní prostředí, územní rozvoj, doprava, bydlení), Cíl B.1 - Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj.

příloha - základní strategická mapa 2015 - 2030

Je také zachycena v komunitním Plánu zdraví a kvality života C. 4. Bude zkvalitňována ekologická výchova, osvěta a informovanost
https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2011-2012?typ=struktura

Město ve spolupráci s Ekocentrem Paleta realizovalo pilotní projekt, který byl zaměřen na zavedení principů environmentálního managementu do provozu školských zařízení (EMAS). V rámci této aktivity proběhlo školení na téma Ekologicky šetrné úklidové prostředky a techniky a seminář na téma ekologicky šetrný provoz organizace. Účastníci měli toto školení zdarma (školy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města).

Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsou nabízeny vzdělávací programy do škol a dalších organizací. Nově je připraven program zaměřený na problematiku předcházení vzniku odpadů nebo globální vzdělávání - Fairtrade.

Akce Zdravého města a MA 21 zahrnují vždy výchovně vzdělávací aktivity:
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

V souladu s novou strategií je připravována nová Koncepce školství v Chrudimi.

 • 7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR ?

Hodnota indikátoru:

Město zajišťuje přípravu systematické práce v oblasti VUR tím, že má vydány strategické dokumenty, které jsou navzájem provázány: SPURCH, Akční plán, Koncepce školství, Plán zdraví a kvality života apod.

Sebehodnocení +1

Město systematicky řeší a zdokonaluje přípravu v oblasti VUR z hlediska jeho systematičnosti a efektivnosti.

Občanům je nabízena odborná pomoc při prosazování myšlenek UR. Snažíme se, aby tato podpora byla přizpůsobena všem cílovým skupinám a byla zaměřena jak na oblast ekologie, sociální či ekonomické problematiky. V rámci osvětových kampaní je pamatováno jak na ekologii, zdraví, tak i sociální oblast. Kampaně bývají zaměřeny na daná témata a participují na nich právě i NNO, které danou problematiku řeší. Je pozorován vzrůstající trend návštěvnosti na jednotlivých akcích.

Ve městě existují komunitní centra, která vytvářejí pozitivní sociální vazby mezi obyvateli obce. Tato komunitní centra jsou zaměřena na různé cílové skupiny a mají dostatečnou absorpční kapacitu.

Hodnocení oponenta +1
Systém strategických dokumentů obce prochází v současnosti změnami. Z aktuálních dokumentů je však zřejmé, že VUR v něm bude mít své důležité postavení. Se zařazením VUR počítá rovněž nově připravovaná Koncepce školství.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od roku 2012 pořádá Zdravé město Jihlava Fórum mladých – aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských základních škol a následná ověřovací anketa ve školách.

http://www.jihlava.cz/forum-mladych/ds-54773/p1=89145

Společné setkání žáků, diskuse a diskusní aktivity nad problémy města, hledání nových řešení a projektů v jednotlivých oblastech života ve městě, stav řešení TOP problémů z minulých setkání, vytipování a následné hlasování o nových TOP problémech města.

V roce 2016 proběhlo další “Setkání žákovských parlamentů” – vzájemná inspirace a předávání zkušeností – http://www.jihlava.cz/ostatni/ms-89146/p1=89146

Ve strategických dokumentech není zakotveno, VUR řeší částečně Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlavav části III, odstavec 5) Akční plány http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513168, kde hlavní podíl VUR spatřujeme v rovném přístupu k rozvoji kompetencí.

 • 7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +1

.

Hodnocení oponenta 0

 Systematické zařazení VUR do strategických dokumentů obce není realizováno, částečně se VUR vyskytuje v Akčních plánech (zaměření na kompetence). Potenciál k rozvoji tedy existuje.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Systematičtěji začínáme s touto oblastí pracovat v letošním roce, s nastartováním projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice. Doposud systematickou práci v oblasti vzdělávání k UR obec nezajištovala.

 • 7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR ?
  doposud NE, zahajujeme.
Sebehodnocení +1

V letošním roce jsme zahájili vzdělávání pedagogů, vychovatelů, rodičů a široké veřejnosti v mnoha oblastech, některé z nich spadají nebo úzce souvisí i s UR

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Hodnocení oponenta 0

Město konstatuje, že prozatím nemá VUR ve strategických dokumentech zakotveno, vyjma MAP. MAP však pokrývá jen část problematiky VUR, nikoli VUR jako celek. Potenciál k dalšímu rozvoji tedy existuje.

7.3.2 Nabízí obec odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňování principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice

Informace jsou poskytovány na webových stránkách města v rámci sekce "Potřebuji si vyřídit"

https://www.litomerice.cz/odpady

Technické služby města Litoměřic

Od roku 2014 je příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice provozován Sběrný dvůr nedaleko centra v Nerudově ulici, který je  určen k oddělenému sběru využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu a dalších odpadů produkovaných občany města a k zajištění jejich předání k dalšímu využití či k odstranění oprávněným osobám. Rovněž slouží jako místo zpětného odběru baterií, elektrických a elektronických zařízení pocházejících z domácností, případně dalších použitých výrobků na konci životnosti.
V roce 2017 vyhlásilo město soutěž „Odpadománie aneb Přines odpad a vyhraj“.  Jejím cílem je zvýšit informovanost o provozu sběrného dvora v Nerudově ulici a přimět lidi, aby byli ohleduplní k životnímu prostředí tím, že ve větší míře využijí bezplatně nabízených služeb dvora.

https://www.litomerice.cz/aktuality/5431-odpadomanie-aneb-prines-odpad-a-vyhraj

Město realizovalo 5. prosince 2017 workshop na téma "Nebojte se energie" - viz https://www.litomerice.cz/aktuality/6466-nebojte-se-energie-a-prijdte-se-poradit. Prostřednictvím těchto workshopů chceme veřejnosti nabídnout poradenství v různých oblastech.

 • 7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Odborná pomoc je k dispozici jak na webových stránkách města včetně tel. kontaktů za odpovědné pracovníky odboru ŽP a  ÚSPUR.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Z hlediska poradenství se město zaměřuje zejména na problematiku odpadů. Další informace obdrží občan na webových stránkách města v sekci „potřebuji si vyřídit“. Zde najde např. informaci o dotacích na solární ohřev TUV, dotacích na plynové vytápění. Specificky se ekoporadenství stránky města nevěnují, nechávají dotazy na občanech samotných. Ekoporadna, která je v síti ekologických poraden STEP a kterou město uvádělo v minulém auditu, občané mohou využívat v online systému nadále. Za zvážení by pro město stálo, odkázat na svých stránkách na tuto možnost.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Odborné poradenství bylo poskytnuto školám, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem města v rámci aplikace systému EMAS. V Chrudimském zpravodaji vycházejí pravidelné informace z oblasti třídění odpadů, provozu sběrného dvora apod. Při pořádání kampaní jsou vždy připraveny stánky partnerů, kteří poskytují poradenství zdarma – bioodpad, biopotraviny, třídění odpadů apod.:

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Na internetových stránkách má veřejnost k dispozici rubriku „dotazy a odpovědi“http://www.chrudim-city.cz/qa/

Poradenství v oblasti ekologického stavitelství a spotřebitelství poskytují ve městě NNO – Ekocentrum Zelený dům, Ekocentrum Paleta a Altus.

Díky nově vzniklému dobrovolnickému centru Farní charity byla už v roce 2015 větší informovanost o problematice dobrovolnictví - Den dobrovolnictví.

příloha - plakát Den dobrovolnictví 2015

V rámci kampaní je vždy připraven blok pro veřejnost, týkající se tématu akce - odpady, elektromobilita, udržitelní energetika, pasivní domy, povodňový plán apod.

Potřebné informace jsou k dispozici v Chrudimském zpravodaji i na webových stránkách.

Probíhá poradenství v sociální (ekonomické) oblasti – např. poradenství tíživých životních situací, zadluženost, domácí násilí. Pomoc je zajišťována Krizovým centrem.

viz info 9.1.5 Jak se vyvíjí předluženost obyvatel v obci? (jak se vyvíjí trend v počtu osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení), 9.1.6 Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

 

 • 7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

 Snažíme se veřejnosti nabízet více akcí , kde mohou získat informace z oblasti UR - jsou ale vždy tematicky zaměřeny. Veřejnost je využívá dle vlastního uvážení (poradny, poradentsví, workshopy apod.)

Hodnocení oponenta +1
Odborná podpora ze strany obce občanům je stabilně dobrá.Původně existující poradenství Helpdesk bylo z důvodu malého zájmu zrušeno.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Noviny jihlavské radnice – Víte, že…?, články věnované odpadům a výrobkům s ukončenou životností, ankety se snámými jihlavskými osobnostmi na téma proč třídit

„Leták pro sousedku“ na www.odpadyjihlavy.cz.

Město zorganizovalo „Seminář pro podnikatele“, „Setkání s občany při přípravě svozu biologicky rozložitelných odpadů“.

Město zřídilo internetovou rubriku „Kniha hříchů“, která aktuálně reaguje na případné nedostatky, či závady.

Odborné poradenství probíhá v průběhu osvětových kampaní Den Země, Evropský týden mobility apod. - http://www.jihlava.cz/den-zeme/ds-53592/p1=89131 , na kterých spolupracuje řada organizací ve městě např. Ekoinfocentrum Jihlavy, SMJ atd. viz  závěrečné zprávy z akcí.

Služby města Jihlavy, s.r.o. (SMJ), obchodní společnost založená městem, má 4 divize, z níž hlavní náplní druhé divize je nakládání s komunálními, tříděnými a nebezpečnými odpady, včetně provozování skládky odpadů a kompostárny v Henčově a sběrných dvorů odpadů na Havlíčkově ulici v areálu společnosti a Rantířovské ulici.  Provozní doba sběrných dvorů byla v roce 2015 rozšířen, aby lépe vyhovovala požadavkům občanů. Mobilní svozy objemného, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu jsou nad rámec povinností daných zákonem o odpadech.http://www.smj.cz/odpady-skladka-sberny-dvur-divize-ii/os-1005/p1=1151

SMJ dlouhodobě spolupracují v osvětě a poradenství při likvidaci odpadu vč. nebezpečného.

SMJ v roce 2016 otevřelo Školící Ekocentrum Služeb města Jihlavy.

Vybudování Ekocentra začalo v září 2015 a náklady na výstavbu vyšly společnost SMJ s.r.o. celkem na 135 tisíc korun. Předpoklád - ročně projde výukovým centrem tisíc dětí, žáků a studentů, nejen z jihlavských mateřských, základních a středních škol. SMJ s.r.o. sváží odpad kromě Jihlavy ještě z dalších 53 obcí.http://www.ekoporadny.cz/kraj-vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htmhttp://www.smj.cz/tz-19-2016-slavnostni-otevreni-skoliciho-ekocentra-sluzeb-mesta-jihlavy-s-r-o/d-2246

 • 7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR ?
  ANO
Sebehodnocení +1

město nabízí podporu na webových stránkách města

Hodnocení oponenta +1

Poradenská činnost je v obci realizována jednak obcí samotnou (akcent je kladen zejména na problematiku odpadů). Město iniciuje odborné poradenství v rámci svých osvětových kampaní. Na území obce působí Ekoinfocentrum Jihlava, společnost, která poskytuje poradenství v řadě oblastí (např. biozemědělství, biopotraviny, zelené úřadování, úspory energií, zdravý životní styl, ochrana přírody). Město nadměrně nedubluje poradenství občanům, informace jsou zajištěny v řadě témat.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Web města – www.koprivnice.cz  http://zivotniprostredi.koprivnice.org

www.zdravemesto.koprivnice.org

informace prostřednictvím Kabelové televize Kopřivnice  http:// www.ktk.cz/

články v Kopřivnických novinách – městský tisk

Slumeko c.z., http://www.slumeko.cz/ - provoz sběrného dvora

DataPlán města www.dataplan.info/cz/koprivnice

Městský kalendář – obsahuje důležité kulturní, sportovní, ekologické a společensky důležité informace  a odkazy, info k projektu Zdravé město a MA 21 – každý občan Kopřivnice obdrží kalendář do své poštovní schránky

Hlášení akcí místním rozlasem

Kalendář akcí www.koprivnice.cz

Organizace obecně prospěšných prací

Fungování občanské poradny

Kulturní dům Kopřivnice www.kdk.cz

Elektronická aukce na dodávky energií pro domácnosti v Kopřivnici a okolí

Kabelová televize reaguje svými reportážemi na dotazy od občanů (v rámci Radničního okénka odpovídá pan starosta či tisková mluvčí na aktuální dotazy).

Zde více rozepsané informace a odkazy jako příklady k této otázce:

Web města – www.koprivnice.cz  http://zivotniprostredi.koprivnice.org

www.zdravemesto.koprivnice.org

informace prostřednictvím Kabelové televize Kopřivnice  http:// www.ktk.cz/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/9-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/9-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/2-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/2-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/30-zari-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/22-cervence-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/24-cervna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/24-cervna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/24-cervna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/29-dubna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/29-dubna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/26-unora-2016/

 

články v Kopřivnických novinách – městský tisk – noviny jsou vydávány každý týden

Slumeko c.z., http://www.slumeko.cz/ - provoz sběrného dvora

DataPlán města www.dataplan.info/cz/koprivnice

Občané zde získají informace k aktuálně diskutovaným tématům, co se děje ve městě z hlediska strategického plánování a rozvoje města např. téma městské zeleně, třídění odpadu, školské projekty, program pro seniory Aktivní senior, nekuřácké provozovny, férové snídaně pro veřejnost, evropský týden mobility, apod.

Městský kalendář – obsahuje důležité kulturní, sportovní, ekologické a společensky důležité informace  a odkazy, info k projektu Zdravé město a MA 21 – každý občan Kopřivnice obdrží kalendář do své poštovní schránky.

Hlášení akcí místním rozhlasem – tento informuje pravidelně např.o svozu nadměrného nebo nebezpečného odpadu, kompostejnerů na bioodpad, svoz popelnic, o provozu sběrného dvora, odstávkách pitné vody, elektrické energie nebo tepla, dále jsou šířeny informace ke krizovým situacím.

Kalendář akcí www.koprivnice.cz, Kulturní dům Kopřivnice www.kdk.cz

Organizace obecně prospěšných prací

Fungování občanské poradny http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/organizace/obcanska-poradna-novy-jicin-kontaktni-misto-koprivnice (Detailnější info viz bod 7.2.1)

O službách poradny jsou občané informováni v místních novinách, na webových stránkách města, kdy nejčastější dotazy občanů směřují na otázky bydlení, sociálních dávek, rodinných vztahů, finančních podmínek a zaměstnání. Poradna funguje pro klienty bezplatně.

 

Elektronická aukce na dodávky energií v Kopřivnici a okolí

Za oblast školství jsou nasměrovány školy a školské organizace k využití elektronické aukce energií a tím směřují k hospodárnějšímu využívání těchto zdrojů. Školy a školské organizace jsou informovány energetikem města o veškerých podmínkách a průběžně společně také řeší energetický management. Občané města jsou o možnosti energetických aukcí informováni místními médii a v určených dnech mají možnost přijít osobně k dojednání zapojení do aukce s přihlédnutím k vlastním individuálním podmínkám.

 • 7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Současný rozsah je dostačující.

Osvědčilo se vysílání radničního okénka na místní kabelové televizi s tiskovou mluvčí

Hodnocení oponenta +1

Město prokazuje, že nabízí dostatečnou poradenskou podporu občanům. Informace jsou občanům přitom podávány různými způsoby - v tištěné formě i v podobě spotů v kabelové televizi. Město poskytuje informace o široké škále témat.

7.3.3 Iniciuje obec ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje. Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje při MěÚ Litoměřice

 • v září 2015 proběhla velká osvětová akce Den udržitelného města zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky, fair trade v rámci projektu READY 21 (MŽP - švýcarské fondy)
 • 25. 9. 2016 se uskutečnila akce UŽÍT (= udržitelně žít) na téma zdraví, která byla spojena s cyklozávody MTB Tour České středhoří https://www.youtube.com/watch?v=X9rSLPCcHaM
• 24. 9. - 30. 9. 2016 bylo z části uzavřeno Mírové náměstí a byla z něj vytvořena pěší zóna. Cílem krátkodobé uzavírky části náměstí pro vytvoření iluze pěší zóny je omezení počtu projíždějících a parkujících vozidel historickým centrem města a ukázka občanům a návštěvníkům Litoměřic, jak by náměstí vypadalo „bez aut“ https://www.youtube.com/watch?v=y1Qhj5tFky8.
 • v roce 2016 se město připojilo k evropské kampani ENGAGE. Kampaň ukazuje, že zodpovědným přístupem lze ušetřit a že spousta opatření je proveditelná i bez vysokých investičních nákladů.
• v září 2017 proběhla velká osvětová akce "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP)
• v listopadu 2017 proběhla III. mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP).
• 23. a 24. 11. 2017 Konference Energie pro města 21. století https://www.youtube.com/watch?v=MBjzVcf3Vlk.
•  v prosinci 2017 probíhalo ve vytipovaných litoměřických ZŠ 5 výukových programů zaměřených na problematiku klimatických změn.
• v roce 2017 proběhly 2 workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu - cílem a výstupem workshopů je určit pro město Litoměřice nejvíce ohrožené oblasti související se změnou klimatu a dát doporučení na konkrétní opatření pro město, jak v těchto oblastech dopady změny klimatu zmírnit.
• v roce 2017 proběhl ve spolupráci s ČVUT seminář pro veřejnost „Nebojte se energie“ zaměřený na tato témata: i) fakturace za elektřinu; ii) snížení spotřeby energie; iii) financování úspor energie; iv) jak vybrat dodavatele elektřiny; v) správná výše jističů, apod.

https://www.litomerice.cz/aktuality/5591-ministr-brabec-si-prijel-u-zit-litomerice

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=118

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město realiizuje jak vlastní akce, tak i poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pořádá velkou řadu akcí, které mají na území města již tradici, např. Den Země, Den bez tabáku, Dny zdraví, nebo Evropský týden mobility (viz přílohy Auditu). Velmi pozitivně lze hodnotit další aktivity vycházející z Útvaru strategického plánování a UR při MěÚ Litoměřice, který pořádá celou škálu dalších aktivit. Tyto aktivity přímo navazují na projekty města, čímž mohou být s podstatnými výstupy v projektu seznámeni nejen odborníci, ale také laická veřejnost. Aktivity tak mohou v některých případech (např. adaptace na změnu klimatu) být vnímány jako překonávání bariér mezi vědou a běžným životem.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město v rámci projektu Zdravé město a MA 21:
1. organizuje následující osvětové kampaně,
2. je spoluorganizátorem některých z nich.

Téma je voleno vždy na základě společného setkání partnerů na koordinačních schůzkách, podle aktuálnosti daného tématu, potřebnosti města, aktuálního vývoje v zemi apod.

Den Země, Dny zdraví, Den S Technickými službami, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Světový den bez tabáku, NDBÚ apod.
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Partnerům je k dispozici grantový systém Zdravého města a MA 21, díky kterému jsou podporovány subjekty pořádající osvětové akce (např. Biojarmark).

Kvalita osvětových kampaní pořádaných městem ve spolupráci s jinými organizacemi byly hodnoceny poměrně dobře. Hodnocení kvality bylo součástí ECI A1.

Statistiky účasti i počty akcí v jednotlivých kampaních jsou zahrnuty ve výročních zprávách ZM a MA 21 - http://www.chrudim.eu/obcan/vyrocni-zpravy-meu.html

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?

Hodnota indikátoru:

stabilně 7 osvětových kampaní v letech 2011 - 2015

Počet účastníků – osvětové kampaně jsou pořádány na veřejném prostranství, někdy je používán kvalifikovaný odhad. Bližší statistiky jsou uvedeny ve výročních zprávách ZM a MA 21.

 

 

 

Sebehodnocení +1

 Město osvětové akce připravuje pravidelně, akce jsou veřejností navštěvovány, připravují se pro různé cílové skupiny.

Hodnocení oponenta +1
Řada kampaní je ve městě tradiční, zde je pozitivní trend nárůstu spokojenosti obyvatel s jejich průběhem. Dále jsou témata volena na základě aktuálních problémů a na základě podnětů z koordinačních schůzek, tedy do určité míry participativně.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Tradiční osvětové akce na podporu udržitelného rozvoje:

Den Země – nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, integrovaný systém nakládání s odpady, zpoplatňování

Eurojack – vratné kelímky

Evropský týden mobility

Světový den bez tabáku – Cesta za čistým vzduchem

Světlo pro AIDS

Týden evropského testování

Do práce na kole

V roce 2015:

Semináře pro zastupitele na téma nakládání s odpady

Stříbrné terasy – přednáška na téma třídění odpadu, vybavení nádobami?

Atd. http://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility-2015/d-507995/p1=89133

Počet účastníků za rok 2016 je 7 000 – tento údaj je zároveň hodnotou indikátoru v rámci Akčního plánu za rok 2016 ke Strategickému plánu rozvoje města Jihlavy.

Témata jsou volena dle aktuální potřeby v rámci koordinačních schůzek s účastníky kampaně, konkrétně ke Dni Země většinou vycházejí z doporučení Odboru životního prostředí a Ekoinfocentra, kteří jsou o aktuálních tématech, trendech a potřebách zaměření kampaní nejvíce informováni. Jdeme však cestou otevřenou, což znamená, že partnery v prezentaci jejich aktivit a témat neomezujeme a rozmanitost podporujeme.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  7 tradičních akcí, cca 7000 účastníků/rok 2016

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

realizované akce zlepšují povědomí o udržitelném životním stylu, ale současně i prakticky přispívají k minimalizaci vzniku odpadu

Hodnocení oponenta +1
Město předkládá širokou škálu aktivit, které v rámci UR pořádá. Dle vlastní analýzy akcí je zřejmé, že osloveny jsou všechny cílové skupiny poměrně širokou škálou témat (odpady, mobilita, různá témata Dne Země v průběhu let).
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Den Země – v rámci kampaně Den Země (mj. ekovýstava dětských výrobků z MŠ na konkrétní téma)

Sbírka Kola pro Afriku - v dubnu a květnu 2017 se nám podařilo vybrat přes 230 kol

Pohádkový les – spolupráce s Domem dětí a mládeže, městem Štramberk, s Radamok a Hájenkou

Týden pro rodinu v Kopřivnici – aktivní činnosti, akce ve spolupráci s místními organizacemi

Likvidace autovraků ve spolupráci s autovrakovištěm

Den sociálních služeb – akce zaměřená na sociální problematiku

Evropský týden mobility – aktivity zaměření na téma udržitelného rozvoje (Běh rodným krajem E.Zátopka, Den jako vymalovaný, Den bez aut, apod.)

Sportovní hry zdravotně postižených

Farmářské trhy

Dny zdraví – město akci koordinuje a podporuje mediálně

Uvedené akce se konají pravidelně, každoročně. Daná témata se jeví dlouhodobě jako aktuální, konkrétní náplně akcí se samozřejmě každoročně upravují. Každá akce má svůj koordinační tým, složený ze zástupců města a zástupců spolupracujících organizací. Do řady z nich je zapojena koordinátorka Zdravého města, některé vede OŠKS, OŽP, Sociální odbor. Je to opravdu různé, dle zaměření akce. Na některé akce jsou poptáváni  jako hlavní koordinátoři odborníci z jiných organizací (např. Den země organizuje s městem spolek Rozchodník ve spolupráci s dalšími organizacemi z Kopřivnice a okolí).

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Město spolupracuje při kampaních s dalšími  partnery. Akce jsou v průběhu celého roku – tématicky se vztahují často k vyhlašovaným dnům či týdnům (např. Den země, Evropský týden mobility, Týden pro rodinu), ostatní jsou rozprostřeny v průběhu roku a snaží se zaměřit vždy na určité téma (sociální oblast, podpora zdraví, podpora pohybu, apod.).

Aktuální akce na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kalendar-akci-koprivnice

Hodnocení oponenta +2

Město předkládá širokou škálu témat a aktivit, které v rámci UR pořádá. Dle vlastní analýzy akcí je zřejmé, že osloveny jsou všechny cílové skupiny poměrně širokou škálou témat (odpady, mobilita, různá témata Dne Země, rodinná problematika). Akce se pořádají pravidelně, což umožňuje kontinuálně seznamovat občany s důležitými tématy UR.

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vyhodnocováno je tradiční veřejné fórum Desatero problémů Litoměřic.
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119
Hodnoceny  jsou kampaně ZM v rámci šetření ECI indikátoru A.1 Spokojenost s místním společenstvím. viz část 7.1.6.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci indikátoru ECI 1.A město sleduje mimo jiné spokojenost obyvatel s osvětovými a komunitními kampaněmi (kampaně nejsou členěny na jednotlivé akce, ale jsou chápány jako celek). Za pozitivní lze považovat skutečnost, že hodnocení kvality těchto kampaní se mezi lety 2011 a 2017 zlepšilo o 0,5 procentního bodu. Zajímavá je rovněž skutečnost, že občané v rámci hodnocení důležitosti služeb ve městě hodnotí osvětové a komunitní kampaně jako nejméně důležité ze všech služeb uvedených v seznamu. Do budoucna při daném šetření může město zvážit, zda neuvádět výčet pravidelně se opakujících kampaní a jejich hodnocení.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost s pořádáním akcí obecně je vyhodnocován v rámci průzkumu Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_a3_cr_2010.pdf

Pravidelně vyhodnocujeme kampaň Na kolo jen s přilbou. Tato akce bývá součástí kampaně ETM a EDBA.

Prevence úrazů je součástí projektu Bezpečná komunita, který probíhá pod patronací WHO. Součástí je podrobné hodnocení úrazů obecně.
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

Vyhodnocováno je tradiční veřejné projednání 10P.

Připravované akce vždy vycházejí z provedených analýz, problémů apod. (akce Učíme se zdravě žít - vycházelo se ze studie dle metodiky HBSC - Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi - http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

Akce zaměřené na problematiku zdraví se opírají o Zdravotní plán města Chrudim - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura 

Akce zaměřené na oblast sociální vycházejí z Komunitního plánu sociálních služeb.

Sebehodnocení +1

Připravované akce vždy vycházejí z provedených analýz, problémů apod.

Hodnocení oponenta +2
Město iniciuje řadu osvětových akcí a je zřejmé, že u akcí, které pořádá opakovaně má spokojenost občanů s jejich průběhem zlepšující se trend.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Realizovány řízené rozhovory na téma  Kam letí (Vaše) smetí?

Od roku 2011 je každé 2 roky prováděn průzkum společných evropských indikátorů A1 a A3 - SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ a B10 – Ekologická stopa.

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=89150

Anketa probíhá každoročně od roku 2008 k ověření problémů po Fóru Zdravého města, kde občané mohou hlasovat buď o problémech, které byli v rámci veřejné diskuse definovány nebo připsat svůj problém či námět na řešení.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  7 tradičních akcí, cca 7000 účastníků/rok 2016
Sebehodnocení +1

výstupy jsou využívány při tvorbě dalších strategických a koncepčních materiálů města např. při přípravě další strategie nakládání s odpady

Hodnocení oponenta +1

Město akce (zejména však investiční) vyhodnocuje v pravidelném cyklu a výstupy využívá pro plánování akcí dalších. Kalkuluje také četnost účastníků akcí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při realizaci kampaní zpravidla ne. V případě dotazníků na akcích je tomu tak z důvodu zjišťování potřeb obyvatel v dané oblasti nebo související téma. Kampaně jsou využívány jako příležitost pro zjištění názorů obyvatel.

Osvědčilo se vyhodnocení názorů z akcí jako např. Den technické kariéry, Diskusní fórum http://www.koprivnice.org/forumnew/

Vyhodnocení tzv. 10P vzešlých z fóra ZM následně ověřujeme anketou a sociologickým průzkumem. Výsledky Fóra, ankety, případně sociologického průzkumu zapracováváme do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bývá připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a projednává jej Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Následně je předložen k projednání orgánům města na podzim každého roku.

Na Plán zdraví a kvality života pohlížíme jako na plán komunitní, ve kterém se promítají aktuální požadavky/potřeby občanů. Při tvorbě dalších strategických dokumentů města, zejména rozpočtu pro další období a akčního plánu rozvoje, k těmto požadavkům město přihlíží.

Na začátku diskuzního fóra procházíme se zúčastněnými loňské nápady, vysvětlíme, jak se s nimi pracovalo a pokud nedošlo k uspokojení občana, pak doplňujeme, z jakých důvodů není možné tuto aktivitu/prioritu realizovat. Často se potýkáme s majetkovými spory a faktem, že vlastníkem není Město Kopřivnice a proto má omezené nebo žádné prostředky v této věci dále jednat.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  ANO
Sebehodnocení -1

Dopad akcí není sledován

Hodnocení oponenta 0

Město konstatuje, že systematicky hodnocení dopadů akcí neprovádí. Názory občanů jsou však k určitým tématům, resp. aktivitám zjišťovány při kampaních, na diskusních fórech, ve vybraných sociologických šetřeních.

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace obce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vzdělávací akce probíhají pro všechny věkové skupiny v rámci kompetencí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a rovněž v rámci akcí Zdravého města (viz výše).
Při akcích a kampaních Zdravého města je podporována mezigenerační spolupráce, rovněž je toto tématem i dotačních programů města Litoměřice.

 • 7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláků až po seniory.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město dokládá pokrytí všech cílových skupin, což vyplývá také z průběžného hodnocení akcí uváděných v předchozích návodných otázkách. Detailnější analýzu neprovádí. Za ocenění stojí zejména důraz ne mezigenerační spolupráci.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V této oblasti spolupracujeme (máme podepsanou dohodu o spolupráci) s Ekocentrem Paleta, která připravuje vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. http://www.paleta.cz/

Pro MŠ a ZŠ pravidelně připravujeme akci Nakrmte Hliníkožrouta - zaměřeno na třídění hliníku, ukliďme svět – uvědomění si vztahu k životnímu prostředí a nutnost ho chránit.

Vzdělávání v oblasti UR připravuje i Mama klub Chrudim - http://www.mamaklubchrudim.cz./

Pro seniory je připravena „Univerzita třetího věku" - http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

Vzdělávání nenásilnou formou probíhá v rámci kampaní Den Země, Den s Technickými službami, Biojarmark – snažíme se připravit bloky pro různé cílové skupiny. Vzdělávání zážitkovou formou probíhá v Městských lesích – lesní pedagogika.

Ve městě jsou dostatečně pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace. Vzdělávací akce pořádají příspěvkové organizace města, samo město, NNO.

 • 7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Vzdělávací akce jsou ve spolupráci s partnery připravovány pro všechny cílové skupiny. V rámci analýzy stakeholders proběhne oslovění všech organizací pro zjištění podrobnějších informací.

Hodnocení oponenta +1
Stabilně dobrá situace. Zapojeny jsou všechny věkové skupiny.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzdělávací akce ve městě probíhají pro všechny věkové skupiny v rámci kompetencí škol zřizovaných městem, krajem i ve spolupráci s VŠPJ. Na území města působí NNO, které se zaměřují na různé věkové skupiny a poskytují jim vzdělání a osvětu.

Od roku 2011 je každé 2 roky prováděn průzkum společných evropských indikátorů A1 a A3 - SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ a B10 – Ekologická stopa.

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=89150

Anketa probíhá každoročně od roku 2008 k ověření problémů po Fóru Zdravého města, kde občané mohou hlasovat buď o problémech, které byli v rámci veřejné diskuse definovány nebo připsat svůj problém či námět na řešení.

 

 • 7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení 0

všechny cílové skupiny populace města jsou pokryty vzdělávacími akcemi

Hodnocení oponenta +1

Město dokládá pokrytí všech cílových skupin, což víceméně vyplývá také z průběžného hodnocení akcí uváděných v předchozích návodných otázkách. Vlastní analýzu k tomuto však neprovádí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se snaží zacílit akce na všechny skupiny populace.

Akce k udržitelnému rozvoji jsou zaměřeny na děti předškolního věku, žáky ZŠ, studenty střední školy, mládež, dospělou populaci – rodiče, seniory.

 • 7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Bod 7.3.5 je v rozsahu zacílení splněn. 

Hodnocení oponenta +1

Město dokládá pokrytí všech cílových skupin, což víceméně vyplývá také z průběžného hodnocení akcí uváděných v předchozích návodných otázkách. Vlastní analýzu k tomuto však neprovádí.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Komunitní centra jsou ve městě dostupná pro všechny cílové kategorie.  Město Litoměřice disponuje v porovnání s obdobně velkými městy v ČR nadprůměrnou sportovní infrastrukturou vzhledem k počtu obyvatel města - toto sportovní zázemí, školní hřiště, dětská hřiště jsou využívána jak sportovními kluby tak i širokou veřejností. Veškeré volnočasové aktivity organizované jak příspěvkovými organizacemi města, tak i NNO jsou realizovány s vysokým akcentem na ochranu životního prostředí.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město prokazuje, že disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Občané mají příležitost využívat sportoviště pro organizované i neorganizované aktivity. Město má propracovaný systém podpory činnosti sportovních klubů a další zájmové činnosti. Disponuje rovněž koncepcí podpory sportu.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Situace je v oblasti stabilně dobrá.Navyšuje se počet míst pro realizaci volnočasových aktivit
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +2

Z uvedených údajů je zřejmé, že v obci existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký zájem u všech věkových skupin obyvatel.

Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je ve městě široká. Je připravena pro různé cílové skupiny a odpovídá absorpční schopnosti potřeb.

Hodnocení oponenta +2

Město prokazuje, že v oblasti "Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí" je situace velmi dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.Obec disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Občané mají příležitost využívat sportoviště pro neorganizované aktivity. Město má propracovaný systém podpory činnosti sportovních klubů a další zájmové činnosti.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +2

Nabídka volnočasových aktivit a sportovních areálů je pestrá.

Hodnocení oponenta +2

Město prokazuje, že v oblasti "Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí" je situace velmi dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.Obec disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Občané mají příležitost využívat sportoviště a další prostory pro širokou paletu aktivit.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.4.1 Existují v obci „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve městě Litoměřice působí komunitní centra na podporu kvalitního životního stylu pro všechny cílové skupiny (malé děti, mládež, rodiče zdravotně postižených dětí, aktivní senioři).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
V rámci příspěvkové organizace  města DDM Rozmarýn je provozováno mateřské centrum, které je určeno pro děti od 2,5 let. Dále DDM Rozmarýn nabízí pro rodiče na mateřské dovolené úterní dopolední klub Čtyřlístek. DDM Rozmarýn dále nabízí zájmové útvary různých oborů. DDM Rozmarýn dále nabízí a pořádá besedy související s prorodinnou problematikou, které se konají ve spolupráci s lékaři, psychology, sociálními pracovníky a směřují k podpoře a upevnění rodičovských kompetencí. Další činností DDM Rozmarýn je pořádání víkendových workshopů, výletů pro rodiče s dětmi, příměstských táborů soutěží a olympiád. od roku 2016 pořádá také Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory, které jsou velmi oblíbené a vždy naplněné.
http://ddmrozmaryn.cz/

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko (SKP Klubíčko)

Nezisková organizace, církevní právnická osoba, jehož zřizovatelem je Evangelická církev metodistická - http://skpklubicko.umc.cz/
Při SKP Klubíčku je zřízeno Mateřské centrum, které nabízí své praktické dovednosti a zkušenosti maminkám s miminky i batolaty. Dále je při SKP Klubíčko zřízena od roku 2013 Klubíčko – křesťanská mateřská škola www.umc.cz/skp.klubicko
Je to škola rodinného typu, která přijímá děti od 2 let a je otevřena všem dětem bez rozdílu. Starší děti jsou vedeny k ochotě pomáhat mladším. Zaměření školy je převážně na výtvarné činnosti, hudbu a estetiku. Specifikem jsou prvky Montessori pedagogiky a křesťanský základ. Děti jsou vedeny k úctě k přírodě, lidem i Stvořiteli. Je založena na spolupráci rodič – žák – učitel, na individuálním přístupu k dítěti.
Na žádost Klubíčka - křesťanské mateřské školy bylo v září 2017 vydáno stanovisko města Litoměřice k zápisu církevní základní školy do rejstříku škol a školských zařízení. Provoz jednotřídní základní školy 1. stupně, která naváže na již založenou křesťanskou MŠ, by měl být zahájen ve školním roce 2018/2019.

Klub Plamínek Litoměřice je určen rodinám s postiženým dítětem. Schází se jednou týdně. Klub sdružuje 8 rodin.
Klub volnočasových aktivit – RESTART – nízkoprahové zařízení, které v rámci prevence kriminality pořádá klubové aktivity se zaměřením na neorganizovanou mládež, osoby se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE – služba zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti od 6 do 26 let. Během roku 2017 se uskutečnilo 46 akcí: dětský den, příměstský tábor, turnaj v šipkách, účast na akci, týden nízkoprahů, pod záštitou ČAS, zapojení do akce ,Týden primární prevence", realizace přednášek přímo v zařízení a pořádání klasických akcí jako je Mikulášská, Vánoční besídka aj. Počet klientů: 169.
ONKO KLUB Victoria sdružuje onkopacienty a jejich rodinné příslušníky, pořádá pro ně přednášky o zdraví, víkendové pobyty, cvičení a kulturní a osvětové akce. V roce 2017 se uskutečnilo v rímci ONKO KLUBU celkem 28 akcí s účastí 250 osob.
Klub seniorů při Svazu důchodců ČR – zajišťuje volný čas seniorům.
V Litoměřicích dále působí 2 seniorské kluby při Knihovně Karla Hynka Máchy - Klub tvůrčího psaní a Dopolední klub aktviního stáří. O kluby je ze strany seniorů velký zájem.

 • 7.4.A Komunitní centra v obci ?
  ANO

indikátor SPRM C.IV3 Plnění komunitního plánu sociálních služeb

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Tato centra jsou ve městě dostupná pro všechny cílové kategorie a zájem o jejich využívání roste.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město disponuje velkým počtem komunitních center, která zaměřují svou pozornost na důležité cílové skupiny v obci. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Mama klub - Mama klub posiluje prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy a mateřskou roli ve společnosti, vytváří prostor pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, nabízí prostory pro využívání vlastních znalostí a schopností pro vzájemnou pomoc, vychovává děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti mužů a žen.
http://www.mamaklubchrudim.cz/

Trend návštěvnosti:
rok 2009 - 2 708 návštěvníků
rok 2010 – 3 380 návštěvníků
rok 2011 – 4 629 návštěvníků
rok 2012 – 7 024 návštěvníků

2013 - 9 420 návštěvníků

2014 - 8 232 návštěvníků

2015 - 8 490 návštěvníků

Šance pro Tebe - otevřená a tvořivá komunita. Poskytuje nízkoprahové = snadno dostupné sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozuje nízkoprahová zařízení Futur, Kopretina, Agora a Skate areál v Chrudimi. Provádí terénní kontaktní práci – streetwork – v Chrudimi a v Prachovicích. Nabízí uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost. Provozuje Dům Agora jako „místo k setkávání“ a prostřednictvím Produkčního centra Domu Agora poskytuje zázemí kulturním, společenským a zájmovým aktivitám.

Počet návštěvníků se stále zvyšuje.

Statistika za rok 2014: počet klientů 689, počet setkání 11 304

Statistika za rok 2013: počet klientů 738, počet kontaktů 10 813